Бъдеще за децата партнира на община Казанлък в нов социален проект – „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“


Община Казанлък успешно кандидатства и получи одобрение за реализиране на интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“. Проектът има за цел работа за активно включване в икономическия и социален живот на уязвими групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

В рамките на три години екипът на Сдружение „Бъдеще за децата“ успя да създаде и развие работеща иновативна социална услуга в подкрепа на деца и семейства от рискови групи. Нарекохме я Детска къща. Това се случи благодарение на проект „Шанс за всяко дете – адаптиране и прилагане на програмата Сигурен старт в България“ по програма „Силата на семейството и общността“, финансирана от Фондация „Лале“ и Фондация „ОУК“ /от 2019 го 2022г./ До настоящият момент Детската къща работи като допълнителна услуга в подкрепа на Центъра за обществена подкрепа, който организацията управлява, а проектът на сдружението към Фондация „Лале“ приключи съвсем наскоро – 31.03.2022г.

Благодарение на интегрирания проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“, освен устойчивост на този общностен център в село Горно Черковище ще бъдат създадени още три такива „Къщи на семейството“ – в гр. Казанлък, гр. Крън, и с. Ръжена, в които ще се осигури социална и здравна подкрепа на общностите, чрез посещение и работа на място със социален работник, психолог, педагог, специалист здравни грижи, социален сътрудник, ромски медиатор. За изпълняване на дейностите  ще бъдат разкрити  15 нови временни работни места за специалисти и помощен персонал. 

Мария Петкова, директор на Фондация „Лале“

За да споделим своя опит и пътя през, който сме преминали, организирахме въвеждащо обучение на новия и млад екип на Къщите и заетите лица в проекта. През изминалата седмица в рамките на два поредни дни, бяхме домакини на срещите с госпожа Мария Петкова, директор на Фондация „Лале“. Нейната задача, роля и гостуване в сдружение „Бъдеще за децата“ и Казанлък, бе да запознае екипа със същността и функцията на тези Къщички. Именно тя е човекът, който се бори толкова много, за да осигури финансиране и възможност, те да се случат в България. Госпожа Петкова разказа за пътя дотук с много вдъхновение, малко разочарование и завърши с много мотивиращи думи към участниците. Вярваме, че е успяла да им покаже каква всъщност е тяхната роля. Да, да работят, но и да успеят да достигнат до повече представители на целевите групи и да правят заедно малките крачки на промяната.

Какво предстои?!

През тази седмица екипът ще се запознае със системата на Закрила на детето, общинска стратегия, как действат координационните механизми на работа и взаимодействие между всички институции и структури, имащи отношение по закрилата на детето; ще научат повече за работата на социалните услуги на територията на община Казанлък. А на 20-ти април, сряда ще се проведе организирано посещение на Детската къща в с. Горно Черковище.

Как сдружение „Бъдеще за децата“ разви идеята на Детска къща?!

Детска къща „Сигурен старт“ с. Г. Черковище

Представлява интегрирана услуга, която включва дейности за подкрепа от бременността на майката до 0 до 6-7 год. възраст на децата и семействата. Имат възможност да ползват безплатно залата за игра, за да се занимават с децата си, да се събират и осъждат теми, които ги вълнуват, да споделят със социалния сътрудник. Социален работник от ЦОП, консултира и подкрепя семействата по график и при заявка от групата. В къщата се извършват консултации по различни въпроси, попълване на документи, контакти с институции и др. Детската къща или Центърът е отворен/а за всички деца и родители без ограничение на религия, етнос и принадлежност, което създава условия за изграждане на приобщаваща среда, в която всеки се чувства приет. Същността на услугата е: подкрепа за насърчаване на физическото, социално, емоционално, познавателно и образователно развитие на децата подготовка за детска градина и училище); подобряване на умения и способности на деца и родители; подкрепа на семейството като общност. Подходът на социалния сътрудник е различен към семействата – насърчаващ, мотивиращ, подкрепящ, а не оценяващ и заповядващ. Има изградена доверителна връзка и споделянето е улеснено.

Детска къща, зала за игра

Средата е неформална, което предразполага за устойчивост в отношенията. Майките задават въпроси свързани с развитието на детето, посещават редовно личен лекар и едновременно с това е подобрена и хигиената в дома. Родителите стимулират развитието на децата си – учат се да си играят с тях, използват библиотеката на играчките. Периодично се провеждат консултации с психолог от ЦОП и се провеждат групови сесии и занимания. В къщата се празнуват всички празници, които са подадени от посетителите – национални празници и обичай, Коледа, рождени дни. Кметът на село Горно Черковище, неговият екип, съдействат на специалистите от ЦОП и социалният сътрудник в Детската къща. Съдействат и се отзовават на подадени сигнали. Като партньори на Центъра сме привлекли учители, възпитатели и граждани. За изминалата година Детската къща и специалистите на ЦОП Казанлък са подкрепили над 60 семейства от общността и населеното място – с. Горно Черковище, община Казанлък.

В началото на месец юли 2020 година, в сградата, където се помещава Центърът в Горно Черковище беше открит филиал на Детска млечна кухня – Казанлък. Съвместно със Сдружение „Бъдеще за децата“ Община Казанлък – партньор по проекта, обновиха помещението в сградата на бившата детска ясла в селото. Така бяха създадени условия родителите да могат всеки ден да получават разнообразна и здравословна храна за своите деца до 3-годишна възраст. Облекченията за младите семейства и задържането им в региона чрез осигуряване на здравословна жизнена среда е сред основните приоритети в политиките на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова и нейния екип.

За изпълнение на дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“ е назначен необходимия специализиран персонал. За организиране на дейностите и координиране на ангажиментите между партниращите си организации е определен екип за управление на проекта. Община Казанлък, като Бенефициент по проекта, работи със своите партньори ежедневно, за да постигне максимална ефективност по поставените цели.

Проектът е финансово подкрепен от две оперативни програми. Договорено е финансиране в размер 1 555 364,20 лв., от които 1 198 848,43 лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 356 515,77 лева от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Повече за проекта https://www.kazanlak.bg/page-11068.html.

Ще споделяме новини и информация за дейностите, работата и нашата роля в интегрирания проект в нашите официални канали – сайт, страница в социалната мрежа Facebook и mailingNews.