ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА: Дейност „Клуб млад доброволец”


EEA_Grants_JPG_4642_1Дейност „Клуб млад доброволец”

 

На 10.11.2015г. стартира и дейността на клубовете „Млад доброволец”. Колегите се срещнаха и запознаха с учениците от Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт и Хуманитарната гимназия. В рамките на няколко часа бе проведено първото от петте заложени базови обучения, а именно опознавателно – за и между членовете на Клуба; първи стъпки в доброволчеството – какво знаем, какво не знаем, имаме ли опит. Оказа се, че доброволчеството за тях е нова и много любопитна тема и дейност.  Децата и от двата Клуба се представиха като будни, умни и креативни. Освен опознаването колегите бяха заложили и структуриране на правила за работата на Клуба и измисляне на име, което остава като задача по групите и обсъждането им на следващата среща. За съжаление предвиденото време се оказа недостатъчно за предварително подготвените сесии.

В подготовката и обученията на децата, Сдружение „Бъдеще за децата” използва капацитета и опита на двама от своите психолози – Миряна Господинова и Диляна Панова. Двете в екип, имат разработени и реализирани специални програми за тренинг-обучения в училищна среда на различни теми – Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН и други полово предавани болести; Превенция на ранна бременност; Агресия – мода или марка и др. Те следват принципа – поднасяне на информацията на достъпен език и стъпват на интерактивния подход, където имат повече свобода за работа – игри, дискусии, асоциации, мултимедия, тестове.

Във всеки Клуб „Млад доброволец”, на този етап са записани по 10 члена, като изключение прави НГПИД „Акад. Д. Узунов” гр. Казанлък, където желаещите са доста повече

„Гласът на децата” е проект в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа – и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък. Очакваме след реализацията на проекта, да отчетем подобряване и засилване на връзката НПО-граждани и повишаване на активното гражданство, участие на все повече доброволци в нашите инициативи.

Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.