ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА: Дейност „Клуб млад доброволец”


EEA_Grants_JPG_4642_1Стартира дейността и на Клуб „Млад доброволец” в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в село Ръжена. Срещнахме се с ученици от 7-ми и 8-ми клас на основното. Срещата традиционно започна със запознанството.

В рамките на два часа бе проведено първото от петте заложени базови обучения, а именно опознавателно – за и между членовете на Клуба; първи стъпки в доброволчеството – какво знаем, какво не знаем, имаме ли опит. Всички участници в групата ни спечелиха със своя ентусиазъм и дейна мисъл. И за тях доброволчеството се оказа нова и любопитна тема и дейност. Според директорката и учителите сред децата в тяхното училище има много деца с потенциал и желание да се развиват и може би Клуб „Млад доброволец” ще отключи тези възможности и би дало поле за изява за децата.

Още по време на първата си среща ръководителите на клуба и децата съставиха свои правила на работа и регламент за приемане на нови членове.

В подготовката и обученията на децата, Сдружение „Бъдеще за децата” използва капацитета и опита на двама от своите психолози – Миряна Господинова и Диляна Панова. Двете в екип, имат разработени и реализирани специални програми за тренинг-обучения в училищна среда на различни теми – Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и други полово предавани болести; Превенция на ранна бременност; Агресия – мода или марка и др. Те следват принципа – поднасяне на информацията на достъпен език и стъпват на интерактивния подход, където имат повече свобода за работа – игри, дискусии, асоциации, мултимедия, тестове.
Във всеки Клуб „Млад доброволец”, на този етап са записани по 10 члена, като изключение прави НГПИД „Акад. Д. Узунов” гр. Казанлък, където желаещите са доста повече.

„Гласът на децата” е проект в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа – и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък. Продължителността му е 10 месеца и включва реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност – Е-бюлетин, „Запознаването с възможностите за подкрепа на деца”, „Клуб млад доброволец”, „Дейности насочени към общността”. Очакваме след реализацията на проекта, да отчетем подобряване и засилване на връзката НПО-граждани и повишаване на активното гражданство, участие на все повече доброволци в нашите инициативи. Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.