„Гласът на децата“ чрез Клубовете „Млад доброволец“ в Казанлък


7КЛУБ МЛАД ДОБРОВОЛЕЦ е в последния етап от своето въвеждащо обучение

 

В клубовете “Млад доброволец” се провежда и последното пето по ред обучение на тема доброволчество, изготвяне на план за работа, планиране на конкретни дейности, обвързване с кауза, оформяне на проекто предложение и послания в кампания към широката общественост.

Проведени са срещите в ХГ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Казанлък, НГПИД „Акад. Дечко Узунов” гр. Казанлък и Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт. На децата бяха раздадени бланките, в които да опишат своите проекти. Бе създаден екип и бяха разпределени роли и задачи на всеки член на клубовете, подобно на структурата, която се изисква в проекто-предложенията на една НПО-организация. През последните два-три месеца колегите Миряна Господинова и Диляна Панова, работиха с младите доброволци в насока откриване и развиване на активно социално поведение. Подготвиха Програма на достъпен език, стъпвайки на интерактивния подход, където имат повече свобода за работа. Във всяко обучение те включваха ролеви игри за изграждане на връзка, екипност и доверие. Накараха младите доброволци да направят реална оценка на своите индивидуални възможности и на финала на всяко обучение получаваха обратна връзка, за да следят нагласите и очакванията на децата. И всеки път с много ентусиазъм и активност учениците представят резултатите от работата си – индивидуално и екипно.

И като говорим за екипност получихме и поредното потвърждение, че те са опознали що е това. Членовете на клубовете от ПГТТМ и НГПИД изразиха желание да се включат в инициативата на Сдружение „Бъдеще за децата” – „Облечи се в розово” във връзка със Световния ден за борба с агресията – 24.02.2016г. В края на месец януари се проведе и тяхната обща среща с участието на координаторът на клубовете – Владислава Бумбалова и част от екипа на организацията, където деца и специалисти ще обменят идеи и предложения за провеждането на инициативата и достигането на посланието до възможно повече хора. В рамките на предстоящата среща децата ще имат и възможността да се запознаят с дейността на Сдружението и да получат информация за други инициативи и кампании, в които ще могат да се включват занапред. Освен това двата клуба ще направят обмяна на опит и информация относно своите проекти. Всеки клуб ще има възможността да представи своите членове и каузата, за която ще работят заедно с екипа на сдружение „Бъдеще за децата”. До средата на месец февруари всички пет клуба трябва да стигнали до етап разписване на своето проекто предложение и стартиране на дейностите заложени в него.

Сдружение „Бъдеще за децата” се ангажира да публикува Формулярите с петте мини проекта, които ще финансира, на своята интернет страница www.speckids.org, както и съпътстваща информация за всяка една от кампаниите. „Клуб млад доброволец”  се развива по проект „Гласът на децата”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg и се реализира с цел изграждане на капацитет сред младите хора за активно гражданско участие, съобразно потребностите им и възпитаване на социално-отговорно поведение. „Гласът на децата” е проект в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа – и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък.