Зорница Чокова – Социален работник


Зорница Чокова – Социален работник в ЦОП към „Бъдеще за децата”

Завършено образование и допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

  • Завършено образование степен бакалавър “Социална педагогика”
  • Обучение и квалификации към  Център за обществена подкрепа гр. Казанлък в следните неправления: Мобилна социална работа, Работа с деца на улицата, Осиновяване, Приемна грижа.
  • Участие в обучение „Сексуално образование на деца със СОП” – БАСП, Р. Стаменкова
  • Обучение за работа с ромска общност и работа на терен – Сдружение „Свят без граници” /Ганчо Илиев/
  • Фамилни групови конференции – Фондация „ЛАЛЕ” – Мария  Петкова„
  • Участие в обучение – „Управление и качествено предоставяне на социални услуги и механизми за ефективно партньорство и взаимодействие между общинските власти и НПО при предоставянето на социални услуги”  – ИСДП Директна работа с деца – Сдружение „Самаряни”
  • Участие в обучение за „Насоки за сигурна семейна среда” – Фондация „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”
  • Обучение – „Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ”, организирано от Национален център по обществено здраве и анализи
  • Обучение на тема – „Предотвратяване на разделянето на деца от техните семейства в родилно отделение” – Фондация „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”
  • „Обучение за обучители на кандидат осиновители” – ИСДП и „Консултиране на семейства при трудности в общуването между родители и деца” – Фондация “Социални общности” – Консултативен център “Плиска”

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

Не съм я избирала. Специалността ми е такава, а другата длъжност беше за психолог.

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

Нямам успех. Успехът е личен и на клиента.

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?

Не мога да посоча най- големите. Предизвикателствата са малки и преодолими.

Какво обичате да правите през свободното си време?

Да чета, да пътувам, обичам, но не го правя, защото свободното време не стига.