КАУЗА: ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ


снимка превенцияСдружение „Бъдеще за децата” набира дарения в подкрепа на каузата под формата на консумативи и козметика за бебетата – памперси, адаптирани млека и др.

 

От началото на 2014 година в работата на „Родилно отделение” при МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” гр. Казанлък е включен социален работник от Центъра за обществена подкрепа при сдружение „Бъдеще за децата”. Неговата роля е с цел информиране и психо-социално консултиране на родилки, които са заявили желание да изоставят детето си – Стъпка напред в прилагане на добрия европейски опит в работата със семействата. Социалният работник посещава по график Отделението, а при подаден сигнал от медицинско лице и/или служител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, се отзовава по спешност. Навременната и координирана реакция при първите признаци на риск от изоставяне е изключително важна, за да може всяко дете да има шанса да живее със семейството си, а не в институция. Именно това бе целта на работата по „Прегръдка за всяко дете” – да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги и дейности за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. Той е част от Програмата „Вяра в децата и семейството”, финансирана от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, и се реализира от Сдружение „Бъдеще за децата” като водеща организация, в партньорство с община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”. „Прегръдка за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Проектът изтича през месец март 2016 година.

Екипът на Сдружение „Бъдеще за децата” ще продължи да работи по Програмата за превенция, която ще наричаме „Прегръдка за всяко дете” и след приключването на проекта. Психосоциалните консултации на ниво Родилно отделение ще бъдат част от дейностите на организацията с цел осигуряване на подкрепа на родилките и разширеното семейство, и в общността. Съдействие за здравни консултации, повишаване на родителските умения и компетенции, предоставянето на частична материална подкрепа за нуждите на бебето са само част от допълващите услуги и дейности, с които ще продължим да помагаме на децата и техните семейства.

В тази връзка ние се обръщаме с призив към хората и бизнеса да прегърнат нашата кауза ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ. За целта събираме дарения от памперси, адаптирани млека, бебешка козметика, детски колички и легла /кошари/, за да помогнем повече деца да останат и отраснат в своите семейства.

Към момента ЦОП Казанлък работи с 40 семейства за подкрепа относно превенция на изоставянето и реинтеграция, повишаване на родителския капацитет в следствие на неглижиране. Сред случаите, в които се работи по превенция на изоставянето има и такива на непълнолетни майки.

В екипът по превенция при сдружение «Бъдеще за децата» са включени общо трима социални работника, психолог и медицинска сестра, които работят основно на терен и в общността. Сформирането на мобилен екип и техните услуги се наложиха от условията на работа и рисковите групи, които подкрепяме. Освен предотвратяване на изоставянето на новородените и/или извеждане на деца от биологичните семейства, екипът работи и в посока превенция на последващи рискови и/или ранни бременности.

През месец януари 2016 година социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е консултирал четири родилки, с цел оценка на нагласите и риска от изоставяне на детето. През посоченият период е направена една напълно успешна превенция на изоставянето от организацията. Към момента екипът подкрепя жената и разширеното семейство в отглеждането на детето.

През изминалата 2015 година са консултирани общо 42 родилки в Родилно отделение с цел оценка на нагласите и риска от изоставяне на дететo и са извършени 5 /пет/ реални превенции /предотвратено изоставяне на деца/. За изминалите две години  – от март 2014г. до декември 2015г. са консултирани общо 89 родилки в Родилно отделение на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” гр. Казанлък и са реализирани общо 6 успешни превенции.

Част от тези случаи са насочени в последствие към Центъра за обществена подкрепа, като с някои от тях се работи и към момента.

В рамките на проекта са проведени няколко ключови дейности и тренинг-формати и обучения, които да повишат информираността относно родителския капацитет и разширят компетенциите в отглеждането на дете сред рисковите групи, като „Училище за родители”, „Библиотека на играчките” и тренинг – обучения с ученици от седми и осми клас и техните родители, в училища на територията на община Казанлък. Като част от програмата на тренинг – обученията бяха заложени теми като „Превенция на ранните бракове и раждания”, „Семейно планиране и сексуално здраве”, запознаване с Нормативната система и Българското Законодателство, и по-точно разделите касаещи закрилата на деца и зачитане на техните права, както и наказателната отговорност, която носят родителите и пълнолетните съжители на деца.

Калоян Захариев, координатор на проект „Прегръдка за всяко дете” :

 „Целта на тези обучения е, да променяме нагласите при деца, при които има риск да отпаднат от образователната система или да заживеят на семейни начала. Децата осъзнават необходимостта да бъдат образовани, защото това би довело до по – добрата им реализация в обществото,  намиране на работа в последствие, по-добри доходи, по – добър начин на живот.  Когато има социално-педагогическа и психологическа работа, с родителите се постигат резултати и се променят нагласите на тези, които са решили да изоставят своето дете. „

В рамките на проект „Прегръдка за всяко дете” бе стартирана и кампанията „Прегърни ме – аз имам нужда от теб!”, с цел да подпомогне работата на екипът по „Превенция на изоставянето” и социалният работник на ниво родилно отделение. За нуждите на кампанията са поставени рекламно-информационни материали на ключови места в града, в израз на нашата протегната ръка.  Сдружение „Бъдеще за децата” осигурява подкрепа на родители, които чувстват несигурност по отношение на грижата за новороденото. Несигурност, която ги подтиква да заявят желание да изоставят детето си в дом. Това е една от причините. Обикновено всичко върви ръка за ръка бедността и лошите битови условия, липсата на подкрепа от семейството и т.н. Именно това е задачата на сдружение „Бъдеще за децата” – да се работи за тяхното преодоляване и да се предоставя своевременна и адекватна подкрепа на родителите. За целите на кампанията ще бъде отпечатана и книжка в помощ на млади родители – практични съвети с цел повишаване техните умения. 

 

Всеки родител, може да потърси помощ и съвет от нас! Споделянето помага!