Конкурс за подбор на персонал – „Социален асистент“


Към настоящия момент, в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, сдружение „Бъдеще за децата“ провежда конкурс за избор на социални асистенти, които да бъдат ангажирани за нуждите и целите й.

Конкурсът за подбор на персонал стартира през месец април. Заявленията за кандидатстване за длъжността ‚Социален асистент“ се подаваха до 31 май 2021 ., в сградата на КСУДС, където се помещава организацията и услугата.

Осем кандидата бяха одобрени и допуснати до втория етап интервю-събеседване, което се проведе от комисия в състав Светла Джундурова, Красимира Димитрова и Мариана Антонова……………………. на 14-ти юни.

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/. Съгласно чл.93 от ЗСУ  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация. Основна цел на „Асистентската подкрепа“ е подобряване качеството на живот на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез което да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот. Ползватели на социалната услуга „Асистентска  подкрепа“ са: Възрастни хора в надтрудоспособна възраст, навършили определената в чл. 68, ал 1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лица в невъзможност от самообслужване, които не могат самостоятелно да задоволят своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома), осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността.