Еми – Логопедът на Центъра за социална рехабилитация


В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца Логопед и Ръководител екип е Еми. Завършила е висше образование – магистър  в Шуменския университет ”Константин Преславски”, с професионална квалификация „Логопед и учител в логопедични предучилищни, училищни и клинични заведения“.

Допълнителните квалификации са:

„Управление и качествено предоставяне на социални услуги е механизми за ефективно партньорство и взаимодействие между общинските власти и неправителствени организации при предоставяне на социални услуги” – Институт социални дейности и практики;

  • Април 2016 -„Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната методика” .
  • „Въведение в ерготерапия и сензорна интеграция за децата и учениците със специални образователни потребности”
  • Юли 2016 – участие в обучение на тема „Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE-2”
  • „Умения за работа в екип.Роли и взаимодействие в екипа”
  • „Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/
  • Февруари 2017 – участие в обучение на тема „Логопедична терапия на орално-моторните и хранителните маханизми”, организирано от Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Бланико“ ООД.

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

Това е работа по специалността ми.

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

Много се радвам когато децата проговарят за първи път пред мен. Радостта на родителите, които за първи път чуват гласа на детето си, е неописуема.

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?

Пасивното отношение на някои от семействата. В нашата работа е невъзможно да се постигнат добри резултати без помощта на родителите и учителите от детските градини и училищата.

 Какво обичате да правите през свободното си време?

Обичам да пътувам