Мая Момчилова – Психолог


Мая Димитрова Момчилова – Психолог  в Център за обществена подкрепа

Завършено образование и допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

 • Завършено образование магистър по Психология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”
 • Завършено образование бакалавър Специална педагогика към Тракийски университет – Стара  Загора
 • 2006-2008г, придобито базисно, консултантско ниво по Позитивна психотерапия към „ Дружество по позитивна психотерапия в България“
 • 2009 г.-Център за приобщаващо образование–семинар “Дислексия-определение, диагностика, диагностични процедури“
 • 2009 г. Обучение на тема: Услугата „ Социален асистент за деца“ към Гражданско сдружение „ Алтернатива 55”
 • 2010 г. Обучение в Университетска болница Пловдив на тема: Разстройства от аутистичния спектър
 • Участие в обучения на Фондация „ Карин дом“, свързани с Ранна интервенция на деца със специални нужди; Работа с деца с генерализирани разстройства; Работа с деца с ХАДВ (Хиперактивност и дефицит на вниманието)
 • 2011г.-Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина”-Монтесори терапевтични практики
 • Участие в обучения за включващо образование за деца със специални потребности: Антидискриминационни практики, Организация на средата и помощни средства към Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите в Тракийски университет – Стара Загора
 • 2012г. Обучения към Българска асоциация по арттерапия: 1.Лятна школа по арттерапия; 2.Групова работа с деца в различен професионален контекст
 • 2013г. – ИСДП (Институт за социални дейности и практики) – Професионални  знания и умения за качествено предоставяне на социални услуги
 • 2016г. Участие в обучения на тема: Изготвяне на портфолио, Методи и подходи за решаване на конфликти”, организирани от РААБЕ
 • Участие в тренинг семинар на тема: Игрови техники за подобряване на груповата динамика в детската група към Център за обучение, консултации и тренинг-ZS- Варна-.
 • 2017г.-Обучение на тема: Приобщаващо образование

Защо избрахте да работите на тази длъжност.

Добре е всеки да върши това, което върши най- добре! Така човек се чувства щастлив!

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

Оказването на психологическа подкрепа спомага за възстановяване на нарушената хармония .

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?  Всеки случай е уникален! Вкяка личност е непозната Вселена! Консултацията с психолог помага на клиента да осъзнае своята свобода и собствени възможности, да се мобилизира за поемане на отговорност за това, което се случва с него-  до  постигане на независимост, самонасочване и балансирано мислене.

Какво обичате да правите през свободното си време?

Да променя  темпото на забързаното ежедневие.