„Моят глас е важен” в Казанлък


UNICEFДетският фонд на ООН в България стартира публична кампания „Моят глас е важен“. Това е информационна и социална инициатива, която цели промяна на обществените нагласи по отношение на правото на детско участие – т.е. даването на възможност на децата и младежите да изразяват свободно своето мнение по всички въпроси, които ги касаят пряко или косвено (в семейството, училището, градската среда, обществото и държавата като цяло).

В рамките на периода 1 март – 30 април посредством патньорството на различни неправителствени организации (на местно и национално ниво) Уницеф България ще проведе седем фокус-групи (16 март-7 април) и една среща в София с представители на АСП, ДАЗД, Министерски съвет и Президентството на Република България (между 22 и 24 април).

Една от тези срещи се състоя в град Казанлък.  В партньорство със Сдружение „Бъдеще за децата” на 2 април се организира фокус-група в града. В рамките на около три часа, консултант на Уницеф България и специалист от сдружението, обсъждаха с участниците различни проблеми от живота на децата в България и всеки имаше възможността да сподели своята гледна точка. Децата бяха разделени в две групи по възраст – от 7-13 год. и 14 – 18год. Резултатите от фокус групите ще бъдат представени в края на месец април тази година.

Публичният етап на кампанията е продължение на лансираното по-рано този месец широкомащабно допитване до децата в България. До този момент хиляди млади хора изразиха своите мнения за сфери от живота си, които ги касаят пряко – като семейна среда, социална закрила, образование, здравеопазване, свободно време и т.н. До 10 април и останалите деца имат шанса да споделят позициите си на www.unicef.bg/glas. Целта е техните мнения да бъдат взети под внимание, когато властите в държавата актуализират по-късно тази година Националната стратегия за детето – 2008-2018/20 г.

Детското участие представлява информирано и доброволно включване на децата, включително деца от маргинализираните групи, деца на различна възраст и с различни способности, във всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено.

Детското участие е право на всички деца, както индивидуално, така и когато участват в група или представляват други деца. На индивидуално равнище, децата имат право да бъдат изслушвани и мненията им вземани под внимание, когато възрастните (родители, роднини, учители, лекари, съдии и други специалисти) вземат решения, които ги засягат. Като група, децата имат правото да им се даде възможност да оказват влияние върху и да дават информация във връзка с решенията, които се вземат в обществото, напр. в училища, местни администрации, доставчици на услуги, организации на гражданското общество или правителството.

Правото на детето да бъде изслушвано е регламентирано в Конвенцията на ООН за правата на детето. Тя дава на детето уникален социален и правен статут, признавайки, че макар децата до 18-годишна възраст да нямат пълна автономност, въпреки това те са носители на права.

Според направено проучване и оценка от Уницеф основните предизвикателства пред детското участие в България са: Липса на информираност и неразбиране какво е детско участие; Липса на традиции и опит; Социални норми и преобладаващи негативни нагласи: по правило мнението на децата не се търси и не се зачита; съществува широко разпространено разбиране, че на децата не може да се вярва и съответно има недоверие в способностите им да участват; Правото на участие е залегнало в някои закони и стратегии, все още липсват ефективни механизмиза неговото широко прилагане; Неравенство по отношение на възможностите за участие: най-уязвимите деца, които имат най-голяма нужда да бъдат чути са най-често са изключени от участие.

УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.