Новини за вас – един различен 3-ти декември


Да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него или един различен 3-ти декември

 

За нас това не е просто дата в годишния календар, а ден за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания.

По повод Международния ден на хората с увреждания, в Центъра за трудова адаптация и социализация бе организирана среща с цел запознаване на младежите с увреждания с Европейската харта за участие на младите хора с увреждания в живота на общините и регионите.

Представянето бе направено от Боряна Коскина, всестранно развита личност, човек с увреждания, който не спира да се бори и усъвършенства. Боряна притежава много добри ораторски умения и успя на достъпен език да поднесе на аудиторията информацията, която с прости думи гласи: „Общата цел на Хартата е да се предостави възможност на хората с увреждания да упражняват всичките си права и да се възползват в пълна степен от своето участие в обществото и в европейската икономика, като участват активно във взимането на решения и дават предложения, касаещи региона, в който живеят.“

В разговора й с младежите й помагаше Красимира Димитрова, която е ръководител на Центъра за трудова адаптация и социализация в Казанлък.

Краси Димитрова:

bty

Срещата премина без излишна официалност. Бе по-скоро разговор у дома! В нея се включиха 15 младежи с увреждания, двама настойници и подкрепящия екип по проекта.

Сдружение „Бъдеще за децата“ стартира проект „Социално включване чрез заетост“ с основна цел да се осигурят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната социализация в обществото. Целева група са хора с различен тип увреждания. Дейностите на проекта са в три насоки. Първата е пряко свързана с повишаване въз

можностите на хората с увреждания, техният капацитет. В рамките на тази дейност бе съзададен Център за трудова адаптация и социализация, където хора с увреждания и техните семейства могат да получават комплексни интегрирани услуги от квалифициран екип от специалисти. Втората дейност цели да подкрепи човека с увреждане на работното място като осигури настойници, които го придружават в периода му на адаптация. И третата дейност – провеждане на

bty

дългосрочна кампания за промяна на нагласите към хората с увреждания. Тя протича успоредно с всички дейности на проекта и акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната и влиянието върху обществото.

Повече за проекта и ОП Човешки ресурси:  http://speckids.org/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2.html.

 

 Проектът „Социално включване чрез заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.