ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТТА Ръководител на Център за обществена подкрепа гр.Казанлък към Сдружение „Бъдеще за децата“


ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Ръководител на Център за обществена подкрепа гр.Казанлък

към Сдружение „Бъдеще за децата“ гр.Казанлък

1.Задължения и отговорности:

 • Отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялостната дейност – нейното планиране, реализиране, вътрешно мониториране, оценяване и отчитане;
 • Организира предоставянето на заложените комплексни услуги и следи за тяхното качество;
 • Осъществява вътрешен контрол за изпълнението на дейността и воденето на задължителната документация, свързана с всеки потребител;
 • Осъществява контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието на децата и защита на най-добрия им интерес;

Ние Ви Предлагаме:

 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация
 • Възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията
 1. Изисквания към кандидатите:
 • Степен на образование – висше в областта на подпомагащите професии /социални дейности, психология, социална педагогика и др./
 • Образователно – квалификационна степен – магистър;
 • Професионален опит по специалността – минимум 5 години;
 • Опит в управлението на социални услуги – минимум 3години
 • Умения за работа и ръководене на екип;
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца;
 • Комуникативност;
 • Организационни умения;
 • Мотивация за работа с потребители от различни рискови групи;
 • Умения за справяне с конфликти.

3.Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие до Изпълнителния директор на Сдружение „Бъдеще за децата“ – по образец;
 • Мотивационно писмо
 • Автобиография по европейски образец;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и други допълнителни квалификации;
 • Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/
 • Копие на лична карта
 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • допускане по документи
 • интервю с допуснатите кандидати

 

Позицията е отворена за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

 

Срок за подаване на документи: 30 април 2015г.

 

 

Лице за контакт: г-жа Невена Трифонова, стационарен телефон: 0431 6 28 66

Адрес: гр. Казанлък ул.“Войнишка“№25, Сдружение „Бъдеще за децата“