Прегръдка за всяко дете


РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА „ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ”

kurmene

Обща цел на проекта: Да се намали броя на децата в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги за родители, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество.

Цели групи по проекта: Семейства, при които съществува риск от изоставяне на детето и настаняването му в институции: самотни жени, бременни и многодетни семейства, живеещи в социална изолация; семейства, в които вече има дете/деца настанени в институции, проституиращи жени; семейства, в които има завърнало се дете от институция; малолетни и непълнолетни родители; млади хора с рисково социално поведение; семейства на деца с увреждания и др.

Подцели:

1.            Да се създаде и апробира координационен механизъм, който да работи за превенция на изоставянето на всички етапи – по време на бременността, непосредствено след раждането и след завръщането в общността.

2.            Създаване на квалифициран екип по превенция, който да подкрепя семейството по време на бременността, още след раждането и след завръщането в общността.

3.            Да се осигури подкрепа на родителите чрез поставяне на  комплекс от услуги – психологична и социална помощ, материална подкрепа и др. в зависимост от потребностите на семействата и децата.

4 .           Да се привлече и включи местната общност в дейностите по превенция на изоставянето.

Дейности:

 1. Създаване на координационен механизъм за превенция на изоставянето между всички заинтересовани страни – Община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане”, МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”, Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”.
 2. Създаване на работещи контакти в общопрактикуващи лекари, педиатри, гинеколози чрез индивидуални срещи за популяризиране на процедурата за взаимодействие.
 3. Популяризиране на механизма на взаимодействие сред общността.
 4. Създаване на екип по превенция на изоставянето – двама социални работници,медицинска сестра, психолог, , координатор фамилно-групова конференция.
 5. Услугата „Родител за подкрепа”- създаване на мрежа от обучени родители, които са приели детето си, намерили са решение на проблемите и са готови да споделят опита си с други родители. Те оказват емоционална, психологическа и информационна подкрепа на семействата. Споделянето на личен опит допринася за подобряване на цялостното психоемоционално състояние на семействата и им дава увереност, че ще се справят с проблемите си.
 6. Подкрепа на ниво родилно отделение – включването на социален работник в родилно отделение, който ще идентифицира родилките, при които същуствува риск да изоставят детето си и оказва социална и психологична подкрепа на майките, в процеса на взимане на решение за съдбата на детето.
 7. Услуга „Мобилна работа в общността” – осигуряват се консултации и обучение на родителите по отношение отглеждането и развитието на детето, материална подкрепа, когато е необходимо. Подкрепата е системна и се изразява в консултации и системни домашни посещения. Работи се на територията на цялата община Казанлък и община Павел баня.
 8. Услуга „Курсове за млади родители” – ще се обхващат семейства, които очакватдете, малолетни бременни и млади майки в риск да изоставят детето си. Целта е да се получи повече информация за предстоящото раждане, физическите нужди на детето през първите месеци от живота му, начини на хранене, създаване на хигиенни навици и минимални битови условия за живот на децата. Запознаване със средствата за предпазване от нежелана бременност. Заниманията ще се провеждат от социалните работници и медицинската сестра.
 9. Услуга „Фамилни-групови конференции” – включване на цялото разширено семейство, приятели, съседи в подкрепа на родителите, при които съществува риск от изоставяне. За реализацията на дейността ще бъде назначен координатор.
 10. Услуга „Библиотека на играчките” – в нея ще има играчки подходящи за деца на различна възраст. Те ще позволяват на детето да развива своите възможности по отношение: разпознаване, ориентация, социални умения и комуникация. Библиотеката ще позволява поддържането на контакт с родителите и по-интензивното консултиране по отношение на отглеждането на детето.
 11. Дейности за популяризиране – базари и кампании за популяризиране и набиране на материална подкрепа за семействата, при които съществува риск да изоставят детето си. Отпечатване на печатни материали за информиране на общността.

Продължителност на проекта: 27 месеца

Проектът се финансира от фондация „Лале” и фондация „ОУК” по програма „Вяра в децата и семейството”.