ПРОМЯНА в действие


EEA_Grants_JPG_4642_1На 6-ти април 2015 екипът на Сдружение „Бъдеще за децата” премина през поредния модул от дейността „Стратегическо планиране”, част от проект „Промяна в действие”

 

Благодарение на ясно и точно разписан стратегически план се създават предпоставки за правилното организиране и съгласуване на дейността на всички нива в сдружението. 

 

Проектът „Промяна в действие” е разработен тъй като липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането капацитета на НПО. Дейностите в него попадат в тематичен приоритет „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на направителствения сектор” на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Сдружение „Бъдеще за децата” трябва да осигури ефективност и ефикасност на процеса на формиране на политики за своята работа. Това изисква ясно формулирани приоритети, стратегия и план за действие – подреждане на приоритетите в последователност на оперативно ниво за изпълнение, систематично използване на анализ на въздействието като инструмент за подпомагане на вземането на решения, развиване на капацитет за стратегическо планиране на оперативно ниво и фокусиране върху превенцията. Осигуряване на единна среда за обмен и използване на информация, както по нива на управление, така и между отделните звена.

Екипът на сдружението вярва, че начинът за постигане на отговорно, модерно, резултатно и ефективно управление е преструктурирането на процеса на вземане на решения и събиране на компетенции – от вертикален-изпълнителски принцип към хоризонтална организация на сътрудничество между множество различни субекти, към по-децентрализирана система, отворена към партньорства както вътре, така и навън от управлението, с включването на административни служители по ниските нива до външни експерти и граждански организации.

След настъпилите промени в организацията, беше много важно да се изработи нов стратегически план  – с формулирани визия и мисия, отговарящи на новата роля и функция на сдружението, да се заложат краткосрочните и дългосрочни цели, конкретните дейности, с които те да бъдат постигнати и резултатите, които ще имаме на финала, комуникационна и финансова стратегия, план за мониторинг и оценка.

Следвайки принципа като няма готови решения, то резултат може да се постигне само тогава, когато успееш да събереш на едно място основните участници, наличното знание и най-добрите до момента практики, в цялостния процес на стратегическото планиране ще бъдат въвлечени Управителния съвет на Сдружение „Бъдеще за децата”, представители на общото събрание, работещите в организацията, партньори, дарители, доброволци, медиите, както и представители на други организации и институции.

Благодарение на проект „Промяна в действие”, сдружение „Бъдеще за децата” ще изготви стратегия за следващите пет години от своето развитие.

За реализацията на дейността „Стратегическо планиране”, Сдружението използва капацитета и опита на външния експерт Ренета Венева. Тя има за задача да ръководи цялостния процес на изработване, да избере подхода и методиката за реализацията на дейността.

Към настоящия момент, като резултат от преминалите сесии, организацията разполага с визия, мисия (в работен вариант), слот анализ – силни и слаби страни, възможности и рискове, цели и заложени дейности за тяхното постигане. На последната сесия бяха изведени конкретни резултати, които искаме да имаме в близкото бъдеще, както и система от индикатори, чиито стойности ще се проследяват периодично, за да се оцени степента на достигане на поставените цели и постигнатите конкретни резултати при реализирането на стратегическия план на сдружението.     

 

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.