ПРОМЯНА в действие


На 14-ти април екипът на Сдружение „Бъдеще за децата” премина през поредния модул от дейността „Стратегическо планиране”, част от проект „Промяна в действие”

Благодарение на проект „Промяна в действие”, сдружение „Бъдеще за децата” ще изготви стратегия за следващите няколко години от своето развитие. В цялостния процес  по изработването й са въвлечени Управителния съвет на Сдружение „Бъдеще за децата”, представители на общото събрание, работещите в организацията, партньори, дарители, доброволци, медиите, както и представители на други организации и институции.

За реализацията на дейността „Стратегическо планиране”, Сдружението използва капацитета и опита на външния експерт Ренета Венева.

Към настоящия момент, като резултат от преминалите сесии, организацията разполага с визия, мисия (в работен вариант), слот анализ – силни и слаби страни, възможности и рискове, цели и заложени дейности за тяхното постигане; конкретни резултати, които искаме да имаме в близкото бъдеще, както и система от индикатори, чиито стойности ще се проследяват периодично, за да се оцени степента на достигане на поставените цели и постигнатите конкретни резултати при реализирането на стратегическия план на сдружението.

На последната сесия започна работата по процеса и съдържанието на работните срещи (вътрешни и външни), като част от комуникационната стратегия на организацията.

Проектът „Промяна в действие” е разработен тъй като липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането капацитета на НПО. Дейностите в него попадат в тематичен приоритет „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор” на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.