ПРОМЯНА в действие


P1010035Сдружение „Бъдеще за децата” приключи с първата дейност заложена по проект „Промяна в действие”

Екипът на Сдружение „Бъдеще за децата” премина през осем поредни обучителни модула, с цел изготвяне на стратегически план за развитието на организацията, за следващите пет години.

В цялостния процес по изработването му бяха въвлечени Управителния съвет на Сдружение „Бъдеще за децата”, представители на общото събрание, работещите в организацията, партньори, дарители, доброволци, медиите, както и представители на други организации и институции.
Това стана възможно благодарение на проект „Промяна в действие”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г. Промените, които се случиха в организацията коренно промениха функционирането й. Настоящият проект е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането на капацитета на НПО. Тази тематична област е ключов приоритет на Програмата и тя идва точно на време, когато организацията е разширила дейността си и ръководния екип оценя потребността от структуриране на дейността на организацията, обединяване и мотивиране на екипа. Очакванията са след реализацията на проекта организацията да се утвърди в общността като структура, която помага на всяко дете и семейство в риск.

За реализацията на дейността „Стратегическо планиране”, сдружението използва капацитета и опита на външния експерт Ренета Венева. Нейната задача бе да ръководи процеса на изработване, да избере подхода и методиката на работа по стратегическия план. Тя успя да убеди всички участници в отделните обучителни формати – да гледат в една посока, да мислят заедно, за да могат да „нарисуват” своите мечти, мечтите на сдружение „Бъдеще за децата”. В последния етап на дейността бе разработена система за мониторинг и оценка на работата по Стратегията. Работните документи и файлове от всички предни сесии бяха прегледани, систематизирани и обработени, така че да се получи Стратегия за развитие или „Нашите мечти 2020”.

В рамките на последната и заключителна сесия, на 27-ми април, Стратегия 2020”  бе представена от госпожа Мария Гинева, изпълнителен директор на организацията и госпожа Ренета Венева. Управителният съвет, членовете на ОС и работещите в сдружение „Бъдеще за децата”, бяха запознати с новата мисия и визия на организацията, заложените цели и приоритети на работа, основните дейности за тяхното постигане, комуникативната и финансова част от Стратегията и плана за мониторинг и оценка на постигнатите резултати.

В контекста на срещата госпожа Гинева, запозна присъстващите с предстоящите дейности по проект „Промяна в действие” и тези, които са в ход на реализация – работа с медиите, повишаване капацитета на ръководния екип на организацията, сплотяване на екипа, популяризиране сред местната общност и учредяването на Годишна награда „Бъдеще за децата”.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.