Сдружение “Бъдеще за децата” инициира работна среща с представители на местните, регионални и национални медии


Сдружение "Бъдеще за децата"Сдружение “Бъдеще за децата” гр. Казанлък организира работна среща на тема – „Да работим заедно за децата на Казанлък“, и в насока – осигуряване на условия за устойчиво сътрудничество на 17 април 2015 година /петък/, от 14:00 часа, в сградата на Комплекса за социални услуги наул. „Войнишка” 25.

Целта на срещата е заедно – медии и сдружение, да идентифицират проблеми свързани с децата на Казанлък, да се обединят и работят съвместно за една кауза (проблем, казус). В процеса на работа да се създадат общи правила и умения на взаимодействие между НПО и медиите.

Работната среща се реализира в рамките на проекта „Промяна в действие” по ключовата дейност – „Работа с медиите”.

За участие в нея са поканени журналисти и представители на медиите от региона, кореспонденти на национални медии.

От страна на сдружение „Бъдеще за децата” ще присъстват Мария Гинева, Изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата”, координаторите на Центъра за работа с доброволци към организацията, специалист по комуникации и връзки с обществеността.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”(www.ngogrants.bg). Той е с продължителност 12 месеца и е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането капацитета на НПО. Оператор на Програмата е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”. С реализацията на настоящият проект се цели подобряване на финансовата и организационна устойчивост на сдружението.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.