Сдружение „Бъдеще за децата” реализира първия модул от дейността „Работа с медиите”


P1010059 (3)В поредица от няколко работни срещи Сдружението и представителите медиите в града ще изработят разработят общи правила за работа и координация помежду си и ще реализират една съвместна кампания в подкрепа на деца в риск, на територията на Общината

 

Сдружението организира работна среща в град Казанлък на тема „Да работим заедно за децата на Казанлък”, като част от дейността „работа с медиите” в рамките на проект „Промяна в действие“. Проявата бе проведена вул. „Войнишка” 25, където е позиционирана организацията. В срещата взеха участие Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата”, координатори на Центъра за работа с доброволци към организацията, специалист по комуникации и връзки с обществеността, представители на местни, регионални и национални медии.

Невена Трифонова, сдружение „Бъдеще за децата”:

„Срещата с медиите бе проведена по различен начин, но смятам ползотворен. Стартирахме тази поредица от срещи с очакването да достигнем до обща идея, по която можем да работим заедно, да набележим по-нестандартни подходи, чрез които да насочим общественото внимание към даден проблем, който съществува при децата в нашата община, както и да създадем някаква координация помежду си.”

Като начало бяха коментирани няколко добри практики, които могат да се приложат в съвместната дейност на двете целеви групи, също така беше направен и SWOT анализ на връзката медии-НПО.

Участниците в срещата се обединиха около идеята, че проблемът с просещите деца в община Казанлък е значим и няма как да има успехи в работата с тях, ако институциите работят поотделно. Необходимо е да обединят усилията на  Сдружението, Полицията, Отдел за закрила на детето, Детска педагогическа стая, община Казанлък и медиите. Предстои да бъде проведена и следваща работна среща в разширен състав – с ръководителите на тези институции и да бъдат набелязани конкретни действия, с които да се работи в посока преодоляване на този проблем. Последният модул от дейността „работа с медиите” ще бъде реализацията на кампанията в подкрепа на борбата с детската просия и  създаване на негативна нагласа и отношение сред обществеността, изразяващи се в не толериране на детската просия.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”. Той е с продължителност 12 месеца и е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането капацитета на НПО. С реализацията на настоящият проект се цели подобряване на финансовата и организационна устойчивост на Сдружение“ Бъдеще за децата”.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.