Участие на СНЦ „Бъдеще за децата“ в регионална среща по проект „Гласът на българските деца“


 

Утре 04.10 в хотел Бургас, град Бургас ще се състои регионална среща за обмен на опит в областта на детските политики. Целта на срещата е да се установят контакти и да се обмени опит между ключови участници при формирането и прилагането на детски политики в Югоизточен регион на България. Мария Гинева – изпълнителен директор на СНЦ Бъдеще за децата  ще се включи в срещата,  представяйки анализ за актуалното състояние на детските политики, проблемите, които съществуват, както и развитието на добри практики в  Югоизточния региона.

На срещата ще бъдат поканени представители на местните власти, на неправителствени организации, , училища и др. По време на срещата ще се работи за създаването на мрежа от хора на лидерски позиции в законодателната, изпълнителната и местната власт и неправителствения сектор, които да работят целенасочено за осъществяването на ефективни детски политики.

Срещата за обмен на опита се осъществява в рамките на проекта Гласът на българските деца, който се реализира от Българското училище за политика Димитър Паница с експертното съдействие на Национална мрежа за децата. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация Оук.