Центърът за обществена подкрепа на три години


ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В КАЗАНЛЪК НА ТРИ ГОДИНИ

Центърът за обществена подкрепа гр.Казанлък стана на три години. За този период са подкрепени 401 деца и семейства. Статистиката показвdantzan-nic3b1osа, че най-много са случаите на деца с емоционални и поведенчески проблеми – деца след травматично събитие, деца с агресивни прояви, деца с психични разстройства и др. След тях се нареждат случаите за превенция на изоставянето, реинтегриране в семейството и за повишаване на родителския капацитет. В 54% от случаите се работи на терен в общността, за да могат социалните работници да бъдат по-близо до семействата и до техните проблеми. Случаите пристигат в Центъра с направление от Отдел „Закрила на детето“, но зачестяват и насочванията от училища и детски градини, а и все повече семейства търсят сами подкрепа.

Приоритетите в работата на екипа за тригодишния период бяха проучване нуждите на общността, повишаване капацитета на екипа, структуриране на направленията на работа, изграждане на партньорства с институциите, популяризиране на дейността на услугата. Освен социално консултиране, наблюдение, придружаване, психологическа и логопедична подкрепа, екипът на Центъра е разработил няколко нови услуги, които предлага за своите потребители: Училище за бъдещи родители, Групова работа за деца от Центрове за настаняване от семеен тип, Библиотека на играчките, превенция на изоставянето в родилно отделение.

„Нашата работа е едно голямо предизвителство, сблъскваме се с различни проблеми в семействата: разводи, раздели, бедност, страх. Срещаме се с объркани родители, несигурни, които търсят подкрепа в грижата си за децата. – сподели Калоян Захариев – социален работник в Центъра – В нашата работа е необходимо, изключително много търпение и човешко отношение, за да спечелиш доверието на семейството и да го убедиш, че ти си там, за да му помогнеш.“

Целият екип на организацията благодари за доверието и за доброто партньорство на Община Казанлък през тези години, за ползотворното сътрудничество на Дирекция „Социално подпомагане“ и социалните работници от Отдел „Закрила на детето“, на  МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ и на фондация „Сийдър“ за съвместната работа, на своите дарители и приятели.  „Екипността и добрата комуникация между всички заинтересовани страни доведоха до тези добри резултати. Без нашите партньори, приятели и дарители нашата работа би била невъзможна. Благодарим Ви!“ – сподели Мария Гинева – директор на Центъра.

Центърът за обществена подкрепа гр.Казанлък е общинска социална услуга. Предоставя комплексна подкрепа, която задоволява потребностите на широк спектър от рискови групи деца и семейства – деца лишени от родителска грижа, деца с увреждания, деца и родители преживели насилие, бременни жени с риск от изоставяне на децата си, самотни родители, социално слаби родители, деца с риск за отпадане от училище и проблемно поведение. Възложена е за управление от община Казанлък на местната организация – сдружение „Бъдеще за децата“.