Срещи с деца в училищна възраст


sreshti-s-deca„Превенция на ранните бракове и раждания. Семейно планиране  и сексуално здраве” – срещи с деца в училищна възраст

 През месец януари 2015 год., работна група от Центъра за обществена подкрепа при Сдружение „Бъдеще за децата”, проведе една среща в училищна среда – под формата на тренинг обучения.

През последните години преподаватели и местна управа, наблюдават тенденцията на отпадане от училище, на момичета (предимно от ромски етнос), на възраст 12-13 години. Отбелязва се фактът, че след създаване на семейство много от младежите спират да посещават училище и това не става по тяхна воля, а заради намесата на възрастните или раждането на дете. Обикновенно директорите на местните училища или кметовете на отделните населени места подават заявка за необходимостта от работа с учениците от тези рискови групи.

През месец декември, нашият екип беше поканен в гр. Шипка /община Казанлък/.

Посещенията се осъществяват по проект “Прегръдка за всяко дете”, с цел „Превенция на ранните бракове и раждания. Семейно планиране и сексуално здраве”. Програмата е популяризирана сред всички училищни институции на територията на община Казанлък. Нейната цел е на достъпен език да се поднесе информацията в училищна среда, където е отчетен и съществува риск от отпадане от системата на образованието, поради причини като създаване на семейство, раждане на дете преди навършване на 18 годишна възраст.

От страна на Сдружението, в екипа са включени двама социални работници, един психолог и координаторът на проект „Прегръдка за всяко дете”. Изготвеният формат на обучението позволява да бъдат застъпени и включени различни теми и материали – от информационен характер, през образование и здравна култура, до семейно планиране и бъдеща реализация. Една от основните цели на този формат е да обърнем внимание на необходимостта от промяна на нагласите и повишаване на мотивацията за образование сред ромската общност. В някои от срещите участие взимат и родители на млади момичета и момчета, тъй като, те са хората, които взимат решенията.

Специалисите на Сдружение „Бъдеще за децата”, отварят въпросите – В тази ранна възраст младежът и момичето, готови ли са да имат дете?; Дали наистина има любов и колко е трайна тя? Целта е не да опонират директно, а да представят другите аргументи и да дръпнат завесата пред „другия” живот – „А няма ли да е по-добре за децата, ако …?, …Децата трябва да получават похвали – умни сте, можете да станете лекари, учители и т.н.”  Във всяка среща задължително се разясняват Закона за закрила на детето и последиците при нарушаването му; основни санкции, които Българското законодателство е приело за предотвратяване на ранните бракове; Конвенция за правата на детето; социални услуги, които могат да ползват в подкрепа на своето развитие.

 

 Срещите се провеждат като част от дейностите на Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”, заложени по проект „Прегръдка за всяко дете”. Целта на проекта е да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги и дейности за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. „Прегръдка за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Финансира се от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“ и се реализира от Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“ като водеща организация, в партньорство с община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”.

 

Подкрепа на ниво родилно отделение

Вече една година в работата на „Родилно отделение” при МБАЛ „Д-р Христо Стмаболски” гр. Казанлък е включен социален работник. Неговата роля е с цел информиране и психо-социално консултиране на родилки, които са завили желание да изоставят детето си. Социалният работник работи по градик в Родилно отделение, а при подаден сигнал от медицинско лице и/или служител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, се отзовава по спешност.  стъпка напред в прилагане на добрия европейски опит в работата със семействата. Навременната и координирана реакция при първите признаци на риск от изоставяне е изключително важна, за да може всяко дете да има шанса да живее със семейството си, а не в институция, коментират от “Социално подпомагане”. В последствие в работата по тезуи случи се включва екипът по Превенция /социален работник, психолог и мединска сестра/, който оказва интензивна подкрепа на родилката. Това включва домашни консултации и подкрепа в първите месеци от раждането на детето, подкрепа и работа с разширеното семейство и подкрепящата среда на родилката, застъпничество пред други служби и институции и др.

 

През месец януари са консултирани шест родилки, които са заявили  желание да изоставят детето си.