Гласът на децата


EEA_Grants_JPG_4642_1„Гласът на децата”

 

Бенефициент: Сдружение „Бъдеще за децата”

 

 

Тематична област: „Демокрация, права на човека и добро управление”, с приоритет Подпомагане на активното гражданство

 

Продължителност на проекта „Промяна в действие” –  10 месеца

 

Кратко описание на проекта

 

Организацията се намира в преходен период, след промяна на името – сдружение „Бъдеще за децата”, изготвяне на нов стратегически план, разширяване на целите и целевите си групи.

Това налага да се проведе активна кампания за припознаването й от общността като структура работеща в подкрепа на децата без значение от техния статус/ възраст, да привлече доброволци и съмишленици в своя подкрепа.

Предвидените дейности са насочени към повишаване на обществената осведоменост за целите, дейностите и услугите на сдружението и насърчаване на доброволчеството. Целевите групи са деца и младежи, но за да достигне до тях е необходимо да бъдат привлечени семействата и училищата. Проектът начерта индиректен подход към хората – да се включат в нашите инициативи, да ни опознаят и ако искат да ни помагат. Дейностите насочени към общността целят да привлекат семейства, които да подкрепят организацията. Е-бюлетинът и запознаването с възможностите за подкрепа на деца, доброволческите клубове са начин да достигнем до училищата, за да ни припознаят като партньори. В клубовете децата и младежите ще могат да се научат да изразяват своите позиции, ще ги стимулират да се включват активно в обществения живот.

 

Цели на проекта

 • да се насърчи и подобри гражданското включване в каузите на организацията
 • да бъде подпомогната връзката между НПО и гражданите
 • повишаване обществената осведоменост
 • създаване на подкрепяща среда за развитие на организацията и условия за
 • сътрудничество
 • да се спомогне за изграждане на капацитет на младите хора за активно гражданско участие, съобразно потребностите им и възпитаване на социално-отговорно
 • поведение
 • припознаване на сдружението като място за подкрепа и място в което могат да реализират идеи в полза на децата
 • включване на повече хора в каузите на организацията
 • популяризиране дейността на организацията сред местната общност
 • привличане на съмишленици и доброволци

  

Целеви групи на проекта

 

 • Деца
 • Доброволци
 • Младежи
 • Граждани
 • Семейства

 

Дейности

 • Запознаване на децата с възможностите за подкрепа
 • Клуб “ Млад доброволец“
 • Дейности насочени към общността
 • Електронен бюлетин

 

Резултати

 

По няколко показателя можем да съдим дали проектът е изпълнил своите цели.

 

 • Подобрено взаимодействие с Училищата
 • Разпознаване на организацията и услугите
 • Обявен 1 конкурс за избор на Училища – Клуб “Млад доброволец”
 • Изграждане на позитивно отношение за работата на организацията и припознаване на сдружението като място за подкрепа и място, в което могат да реализират идеи в полза на децата
 • Привличане на медийното и обществено внимание
 • Включване на повече хора в каузите на организацията
 • Засилване на чувствителността награжданите към проблемите на обществеността

 

Устойчивост

 

Настоящата дейност ще доведе до по-голяма общественаосведоменост за дейностите на организацията, ще даде възможност информацията за различни кампании да достигне

до повече граждани, които биха се включили в подкрепа на определена кауза. Образователните институции – училища и детски градини ще могат да получават информация за различни инициативи, в които могат да се включат и за услуги, към които могат да насочват деца в риск и техните семейства.

 

Финансиране на проекта

 

Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икомическо пространство 2009-2014;

 

Информация за Програмата

 

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

Динамичните граждански общества са основополагащ елемент в здравите, стабилни демокрации. Неправителствените организации (НПО) играят важна роля при:

 • мобилизирането на гражданите и поставянето на важни въпроси в публичното пространство
 • ангажирането в публични дебати
 • разрешаването на ключови проблеми в обществото, както като чрез застъпническата си роля, така и в ролята си на доставчици на услуги.

 

         Специфични цели:

 • Подобряване на регулаторната и финансова рамка за неправителствения сектор, включително насърчаване на сътрудничеството между държавата и гражданското общество, както и създаване на механизми за финансиране на НПО от държавата, базирани на конкурсен принцип;
 • Подобряване на финансовата и организационна устойчивост на неправителствените организации;
 • Стимулиране на саморегулацията на неправителствените организации;
 • Други;

 

Информация за Донора на Програмата

 

Европейското икономическо пространство ( ЕИП ) е Споразумение за партньорство между Исландия , Лихтенщайн и Норвегия. Те са партньори в рамките на вътрешния пазар с 28-те страни членки на ЕС . Споделят общи ценности и отговорности с други европейски страни за насърчаване на равните възможности, толерантността , сигурността , устойчивостта на околната среда и по- добър стандарт на живот за всички.

Още от създаването на Споразумението за ЕИП през 1994 г.,  Исландия , Лихтенщайн и Норвегия са осигурили финансиране за намаляване на социалните и икономическите различия в ЕИП . Въпреки значителния напредък в тази посока,  в Европа се отчитат значителни пропуски в икономическото развитие и жизнения стандарт. Разширяването на ЕС през 2004 г. и 2007 г. доведе до увеличение с 20% на населението на ЕС, а увеличаването на  БВП е само на с 5% . Посредством ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество , се помага за намаляване на различията . Финансирането е насочено към области , където има ясни нужди в страните бенефициенти. Те трябва да са доказали, че са в съответствие с националните приоритети и имат по-широки европейски цели. Грантове за ЕИП се финансират съвместно от Исландия , Лихтенщайн и Норвегия. Трите страни допринасят за схемата за безвъзмездна помощ в зависимост от големината и икономическо благосъстояние .

 

Оператор на Програмата

Оператор на Програмата е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата”и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.