Деца и младежи от Казанлък дадоха своята оценка на Държавата за Бележник 2016


P1010289Годишният доклад на Национална мрежа за децата „Бележник“ оценява, както в училище, как правителството и администрацията са изпълнявали държавните ангажименти към децата.

 

Детското и младежко участие е основен принцип, по който работи Национална мрежа за децата – или правото на децата и младите хора да имат мнение и да участват в обсъждането и вземането на решения, които се отнасят до тях.

Същевременно, развитието на форми и модели на детско и младежко участие е и един от трите приоритета на Стратегията на Мрежата за периода 2015 – 2020 година.

Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“ е един от ключовите застъпнически инструменти на Национална мрежа за децата. В този смисъл е необходимо въвеждането на модел на детско и младежко участие в неговото изготвяне.

Моделът, който Мрежата предложи тази година за включването на детско и младежко участие в Бележника бе консултативен. Проучванията показват, че консултациите с деца са гъвкав начин възрастните и професионалистите да получат мнения на децата и младите хора за това дали становищата и действията на организациите и институциите са действително адекватни на техните ситуации и нужди.

Затова Национална мрежа на децата в партньорство с нейните организации-членки ще проведе серия от консултации с деца и млади хора, за да разбере мнението им за необходимите промени в държавните политики за децата и семействата.

Сформирането на фокус-групите се прави с цел децата да се запознаят с държавните политики в пет основни области: Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на децата, Семейна среда и алтернативни грижи, Образование, Здравеопазване и Детско правосъдие и да поставят бележка на управляващите от 2 до 6.

Резултатите от проведените фокус-групи ще бъдат обобщени и включени в Бележник 2016 г: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?

Една от тези срещи се състоя в град Казанлък.  В партньорство със Сдружение „Бъдеще за децата” на 10 март се организира фокус-група от 12 деца на възраст 12-18 години, от различни училища, с различни интереси. Местната организация е член на Национална мрежа за децата от 2010 година, a от 2013 година е и член на Управителния съвет на Мрежата. В рамките на три часа, трима представители на сдружението, обсъждаха с участниците различни проблеми от живота на децата в България и всеки имаше възможността да сподели своята гледна точка. Групата избра да разгледа по три поети ангажименти от Държавата в областите Образование  (Всички деца, които са в начален етап на образованието си (1- 4 клас), да ходят на училище; 95% от децата, които са в прогимназиален етап (5-8 клас) и 90% от децата да завършват средно образование; Да се измислят и приложат начини подкрепа на учениците, учителите и родителите да участват активно в образователния процес, да бъдат въведени модерни начини на преподаване и учене така, че да се подобри качеството на образованието. Също така качеството на образованието в училищата и детските градини да има независима външна оценка; Да се продължи работата по създаване на подходяща среда, в която деца със специални нужди да могат да се обучават и възпитават и да бъдат подкрепяни) и  Семейство и алтернативна грижа (Държавата се ангажира да подкрепи семействата така, че при трудни ситуации детето да може да остане заедно със семейството си. Ангажиментът е също така да има обучени специалисти, които да подкрепят семействата в труден момент, за да предотвратят раздялата на детето с неговото семейство, когато това е възможно; Държавата се ангажира да създаде възможности за децата, които не могат да живеят със семейството си по една или друга причина, които да са различни от големите домове за деца и да закрие големите домове, като на тяхно място да развие други възможности като приемна грижа, малки групови домове, подкрепа в общността за семействата и подкрепа за младежите, които вече излизат от домовете; Да се подобрява качеството на услугите „настаняване при роднини и близки“ и на доброволната и професионална приемна грижа).

Участниците бяха много разпалени по време на представянето на отделните проблеми и тяхното обсъждане. Запознаха се с политики и проекти, за които до този момент не са чували. Дадоха своето мнение и препоръки, както и конкретни коментари върху отделни Ангажименти на държавата. Работата бе организирана предимно по групи, но и всеки имаше възможност да изкаже личната си позиция и/или наблюдение – как стоят нещата в действителност към настоящия момент – в училище и в семейството, с оглед на сегашните Закони и политики. И на финала децата поставиха своите оценки на Държавата, като посочиха своите твърди аргументи за това.

Резултатите от фокус-групите ще бъдат представени в края на месец април тази година пред Министерски съвет, както и на широко публично събитие.

Бележникът се издава всяка година от 5 години насам, като различни хора – професионалисти от Мрежата преглеждат ангажименти, които държавните институции са поели в различни техни планове, стратегии и други.

 

Сдружение „Бъдеще за децата” вече има опит в провеждането на фокус-групи за детско участие. По подобна методология Детският фонд на ООН в България проведе кампанията „Моят глас е важен“. Това бе информационна и социална инициатива, с цел промяна на обществените нагласи по отношение на правото на детско участие – т.е. даването на възможност на децата и младежите да изразяват свободно своето мнение по всички въпроси, които ги касаят пряко или косвено (в семейството, училището, градската среда, обществото и държавата като цяло). Това се случи миналата година, през месец април. „Бъдеще за децата” тогава бе единствената организация, която организира фокус-група от деца със специфични потребности и тяхното мнение и предложния бяха взети под внимание, когато властите в държавата актуализираха по-късно Националната стратегия за детето – 2008-2018/20 г.
Детското участие представлява информирано и доброволно включване на децата, включително деца от маргинализираните групи, деца на различна възраст и с различни способности, във всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено.

Правото на детето да бъде изслушвано е регламентирано в Конвенцията на ООН за правата на детето. Тя дава на детето уникален социален и правен статут, признавайки, че макар децата до 18-годишна възраст да нямат пълна автономност, въпреки това те са носители на права.
За Национална мрежа на децата (МНД):

НМД е обединение на 131 организации, които работят с и за деца и семейства в цялата страна. Една от основните цели на Мрежата е да обединява опита и мнението на всички тези организации, които работят с децата всеки ден, и да се застъпва за промени в различни политики и закони, които се отнасят до децата, младите хора и техните семейства.

През 2013г. бяха сформирани екипи от деца и млади хора, част от младежка мрежа Мегафон, които проучиха различни аспекти на петте области, разглеждани от Бележника. В резултат на работата на екипите бяха създадени текстове със заключения, които бяха публикувани в така наречената „популярна версия“ на Бележник 2014. Моделът на работа тогава бе съвместен, т.е. младите хора с подкрепата на възрастни работиха заедно в продължение на месеци от концепцията до крайния продукт. Бележник 2015 година използва консултативен подход във включването на деца и млади хора. Бяха проведени четири срещи, по време на които бяха консултирани различни области на Бележника. Освен това беше създадена онлайн анкета, с която над 200 деца  и млади хора дадоха своето мнение по различните ангажименти, разгледани от Бележник 2015, представени по достъпен начин. Резултатите от консултациите бяха включени в изданието на Бележник 2015.