Започва конкурс за подбор на документи за длъжност „Социален асистент“


СНЦ „Бъдеще за децата” стартира процедура за подбор на персонал – набира документи за социални асистенти за новата социална услуга „Асистентска подкрепа” в община Казанлък, чиято основна цел е подобряване качеството на живот на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез което да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот.

Целеви групи на подкрепящата услуга са:

  • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
  • Деца с трайни увреждания;
  • Пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.

Живущите в община Казанлък кандидати за работа на длъжност „социален асистент” , могат да подадат заявления на адрес: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ № 25.

Приемът на заявления стартира на 15.04.2021 г., всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 ч., в сградата на Комплекс за социални услуги – гр. Казанлък или онлайн на адрес:socialassistantkazanlak@gmail.com, до 31.05.2021г.

Желаещите да работят като социални асистенти могат да бъдат физически и психически здрави лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

•              безработни лица;

•              неактивни лица (придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст.

От кандидатите за работа на длъжност „Социален асистент“ се изискват следните документи:

•              Заявление по образец (Приложение № 2), което може да бъде изтеглено от електронната страница на СНЦ „Бъдеще за децата” или да бъде получено на място в Комплекс за социални услуги на адрес: Казанлък, ул. ”Войнишка” №25 .

•              документ за самоличност (за справка);

•              автобиография;

•              документи за придобитата образователна степен и съпоставима за длъжността „социален  асистент” квалификация; ( с предимство)

•              пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

•              копие от удостоверение за преминато обучение за предоставяне на социални услуги  по други програми или по друг ред.

  • медицинско свидетелство;
  • свидетелство за съдимост;
  • декларация за обработка на лични данни;
  • декларация за конфиденциалност.

След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност „социален асистент“, с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и ще бъде извършено оценяване и класиране.

Мястото и графикът за провеждане на събеседването ще бъдат обявени на сайта на СНЦ „Бъдеще за децата” – www.speckids.org, както и на официалната страница в социалната мрежа – Сдружение “Бъдеще за децата“. За повече информация – 0876766020