Започва нов проект за социално включване на младежи с увреждания


Сдружение „Бъдеще за децата“ разработи и получи финансиране на проект  „Социално включване чрез заетост“, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, по приоритетна ос  № 2  „Намаляване на бедността и насърчаване  на социалното включване“.

Основната цел на проектното предложение е да се предоставят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на млади хора с увреждане и създаване на предпоставки за тяхната социализация и реализация в обществото. Дейностите в проекта се разгъщат в три направления – първото е пряко свързана с формиране на трудови умения и навици, мотивация за включване и на сързаванена за развитие и личностно планиране. В рамките на тази дейност ще се създадат три работилници, в които младежите ще усвояват определени умения съобразени с техните възможности, ще се извършват дейности свързани с провеждане на социално – правни консултации, психологическа подкрепа, оценка на възможностите, изготвянене и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, подкрепа при търсене на работа и други.

Втората дейност е свързана с осигуряване на подкрепа за младежите с увреждания в работна среда, чрез настойници, които го придружават в периода му на адаптация. Те ще отгаварят за организацията на работната среда с цел осигуряване на защита, безопасност, достъпност, материална база, ресурси и предоставяне на подкрепа за изпълнение на трудовите задачи и максимално разгръщане на силните му страни.

Не на последно място е провеждането на дългосрочна кампания за промяна на нагласите към  хората с увреждания. Тя ще протича успоредно с всички дейности на проекта и акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждане, върху позитивната роля, промяната и влиянието върху обществото.

„Причина да разработим този проект е, че през последните години много младежи с увреждания и техни родители се обръщат към нас в търсенето  на своята реализация. Разбират, че е трудно да я намерят, поради липсата на умения и без осигуряване на необходимата подкрепа. Така възникна и идеята за проекта, разработихме го стъпвайки на опита, който имаме и нуждите на тази група. Някой от младежите имат нужда от социални услуги за грижа и Община Казанлък е създала тази възможност, но други имат реални възможности да усвоят трудови умения и да се интегрират в реална среда, за да се чувстват полезни и приети.

Естествено за реализацията на този проект няма да се справим без подкрепата на институциите – Община Казанлък, Дирекция „Бюро по труда“ и Дирекция „Социално подпомагане“, тук трябва да включим и работодатели.“ – сподели Мария Гинева изпълнителен директор на организацията.

Проектът ще се реализира в синхрон с държаните политики за социално включване на хората с увреждания и в изпълнение на приоритетите заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Казанлък (2016 – 2020 г.). Подобряване на знанията и уменията на хората с увреждания и други уязвими групи и създаване на възможност за трудова реализация, чрез предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности. Осигуряване на мотивационна, социална, психологическа и друг вид подкрепа за хората с увреждания и други уязвими групи, според техните потребности.

Очакваният дългосрочен ефект от реализирането на проекта е свързан с преодоляване на социалната изолираност, създаване на възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с ежедневието чрез предоставяне на интегрирани иновативни и комплексни социални услуги, включително обучения в общността на хората в неравностойно положение, включително хора с увреждания и техните семейства.