Изборът и възможността да го правим!


Продължаваме по различните дейности заложени в проекта.

И въпреки, че от години работим с деца със специални потребности, младежи и хора с увреждания и/или специфични нужди, и ние си задаваме понякога въпроса „Защо в действителност, те са „невидими“ и защо както те, така и проблемите им остават скрити за обществото?“

Преди броени дни реализирахме и поредното събитие, част от кампанията за промяна на обществените нагласи – Работна среща, която се фокусира върху „Изборът и възможността да го правим!“.

Спазвайки предписанията и въведените противоепидемични мерки, на територията на цялата страна във връзка с предотвратяване разпространението на заболяването COVID 19, срещата се проведе онлайн. В нея взеха участие изпълнителният директор на сдружение „Бъдеще за децата“ – госпожа Мария Гинева, ръководителят на проекта – госпожа Красимира Димитрова, човек с дългогодишен опит в работата с деца и младежи със специфични потребности, и родител на вече прекрасен и реализиран младеж, роден с увреждане, Костадинка Димитрова, психолог в Центъра трудова адаптация и социализация /ЦТАС/, двама младежи, които са потребители на Центъра и ползват подкрепа от специализирания екип. Разбира се, като ключови партньори на организацията и настоящия проект част от онлайн форума бяха и Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Казанлък. И още … Павлета Алексиева и Мадлен Таниелян от Български център за нестопанско право /БЦНП/, организацията, която създаде онлайн платформа в подкрепа на социалното предприемачество и осигуряването на трудова заетост на хората с увреждания в България – Дар Пазар.  

За нас бе изключително удоволствие, включването на госпожа Нарине Банкова, председател на Фондация „Радост“, които от три години управляват социалното предприятие Пекарна „Радост“.

Опитът, който споделиха те, с нас – г-жа Банкова и младежите, бе огромно богатство – трудностите, успехите, малките крачки, подкрепата, полезни методики на работа…. Заредиха ни силата, борбеността и страстта на госпожа Банкова, с които защитава и позиционира младежите и хората със специфични нужди, тук и сега.

Плюсът на нашата организация, който оценихме в хода на разговора, е че сдружение „Бъдеще за децата“ стартира с обучение и оценка на възможностите на потребителите, създаде ЦТАС в рамките на проект „Социално включване чрез заетост“, където младежите с увреждания, да преодолеят етапите на социалната изолация, и в защитена среда, да развиват умения. Другият плюс – проектът осигурява възможност за наставничество, т.е. човек, който да подкрепя лицето X в периода на адаптация. Период от шест месеца, през който в реална работна среда, той получава адекватна подкрепа, разбиране, обучение и насоки. От този инструмент се възползва и Антон, едно момче, което е назначено на работа в Дома за възрастни хора с деменция в град Казанлък. Неговият работодател, госпожа Лалка Иванова, директор на Дома, също се включи в срещата, и сподели, че е щастлива от това, че е имала ИЗБОР да даде тази ВЪЗМОЖНОСТ. Сподели, за развитието му като работник, за увереността, която му дава неговият наставник и че вече проявява самостоятелност и инициативност в работния процес.

В рамките на срещата се опитахме да очертаем рамката на изключително значими и актуални въпроси, свързани със състоянието и предизвикателствата пред реализирането на социално предприемачество, социалната ангажираност на работодателите и готовността им да наемат хора с увреждания, споделихме опит и добри практики.

Да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него! Така нарекохмекомуникационната кампания, вписана в проектСоциално включване чрез заетост“ като Дейност III „ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ“.

Стремежът ни е да се опитаме да достигнем до все повече хора и да ги подтикнем да се замислят, да се почувстват съпричастни към проблемите и нуждите на онези, които по една или друга причина страдат от някакво увреждане, и да ги подкрепят в името на един пълноценен и независим живот.

Това именно се случва с нас…

Навсякъде по света проблемите на хората с увреждания са сходни, различията са в усилията, полагани във всяка държава, за улесняване на живота на лицата в неравностойно положение.

Многобройни са проблемите пред реализацията на правото на труд на лицата с увреждания в България. Те се дължат на съществуващата висока безработица в страната, липсата на адаптирана среда, липсата на възможности за образование и професионална квалификация. Всичко това прави хората в неравностойно положение неконкурентни на пазара на труда. Колегите от БЦНП, от години, разработват документи и анализи с цел изследване и опознаване на Социалното предприемачество като решение с потенциал за трайни резултати. „Реално няма законови изисквания, които да задължават частния сектор да наема на работа лица в неравностойно положение и поради този факт неправителствените организации, вече и у нас, започват активно да използват инструменти и механизми, според Българското и Европейско Законодателство и създават малки Социални предприятия, в които да осигурят заетост на хора от рисковите групи“, коментира Павлета Алексиева. „И тук, искам да поздравя проактивността на сдружение „Бъдеще за децата“, допълни тя …“че стъпвате върху опита си, Мрежите и контактите си, доверието на своите партньори и работите именно в тази насока.“.

Павлета Алексиева: „След проучване на различни успешни модели на социални предприятия в други европейски страни, се налага изводът, че за да бъде разпознато като успешно едно социално предприятие, е необходимо да се имат предвид следните отправни точки – бизнесът е водещ, т.е. представените модели развиват чисто икономически дейности, които на пазарен принцип реализират стоки и услуги. Много често социалното предприемачество се реализира, като част от обща програма за социални услуги (класически – дневни центрове, центрове за рехабилитация и пр.). На практика, първата подкрепа, най-често в ситуация на криза или за да развият определени умения, се предоставя от социалната услуга. Социалното предприемачество надгражда социалните интервенции като всъщност играе ролята на мост към активно социално включване – заетост, образование, обучение, услуги. Това предопределя и в някои случаи механизмите на финансиране, според които определени организации, които развиват тази дейност, получават диференцирано финансиране от различни източници.“

На финала, в контекста на темата за изборите и възможностите, които стоят пред лицата с увреждания, всички участници се обединиха около това, че трябва да се подчертае и важното обществено значение на обстоятелството (като част от развитието на политиката относно уврежданията), че както семействата, така и държавният и обществен сектор, и неправителствените организации, работят за по-нататъшното подобряване на качеството на живот и независимостта на хората с увреждания.

Преодоляването на вкоренените негативни стереотипи следва да се превърне в приоритет за цялото ни общество. Тези стереотипи водят до това, че хората с увреждания развиват синдром за зависимост, комплекс за малоценност и чувство на примирение и нежелание да се приобщят към обществото, в което са родени и живеят. И в тази връзка, влиянието на по-развитите общества в преодоляването на тези нагласи е от изключителна важност.

Затова и не спираме дотук!

Сдружение „Бъдеще за децата“ работи по проект „Социално включване чрез заетост“ с основна цел да се осигурят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната социализация в обществото. Целева група са хора с различен тип увреждания. Дейностите на проекта са в три насоки. Първата е пряко свързана с повишаване възможностите на хората с увреждания, техният капацитет. В рамките на тази дейност бе съзададен Център за трудова адаптация и социализация, където хора с увреждания и техните семейства могат да получават комплексни интегрирани услуги от квалифициран екип от специалисти.

Втората дейност цели да подкрепи човека с увреждане на работното място като осигури настойници, които го придружават в периода му на адаптация. И третата дейност – провеждане на дългосрочна кампания за промяна на нагласите към хората с увреждания. Тя протича успоредно с всички дейности на проекта и акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната и влиянието върху обществото.

Повече за проекта и ОП Човешки ресурси

Проектът „Социално включване чрез заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.