КЛУБ МЛАД ДОБРОВОЛЕЦ: Реализирахме първите две обучения на нашите доброволци


12333279_10153376502703212_600962_oСлед като станаха ясни петте училища, в които организацията ще развива „Клуб Млад доброволец”, започна и същинската работа по тази дейност от проекта, а именно – изграждането на капацитет на младите хора за активно гражданско участие, съобразно потребностите им и възпитаване на социално-отговорно поведение. Вече са проведени поредица от няколко срещи с всички млади доброволци от Клубовете. Работата с тях е на етап – реализиран втори образователен модул.

Целите на първото обучение бяха да се създаде мотивация за работа, да се изяснят думи и термини свързани с доброволчеството, да се изготвят цели и задачи на отделните клубове, правила и „устав” за работа на всяка група, име и опознаване на техните интереси и чувствителност. Като продължение, във второто обучение бяха застъпени избор на целева група, определяне целите на всеки клуб и работа в уъркшопове по групи, с цел разработване на план-програми за различни доброволчески кампании и инициативи.

В подготовката и обученията на децата, Сдружение „Бъдеще за децата” използва капацитета и опита на двама от своите психолози – Миряна Господинова и Диляна Панова. Те следват принципа – поднасяне на информацията на достъпен език и стъпват на интерактивния подход, където имат повече свобода за работа – игри, дискусии, асоциации, мултимедия, тестове. Важен елемент от тези срещи е обратната връзка на финала.

За наша радост установихме, че сме успели за запалим искрата във всяко дете, да провокираме у тях положителни емоции по време на обученията. В следствие от поставените задачи и проведени тренинги на този етап се очертават предложения и каузи от различни сфери. Има ученици, които искат тяхната кауза да бъде свързана с оказване на помощ на деца в неравностойно положение, друга част се насочва към каузи свързани с екологията, трета група избра за кауза подобряване на условията в собственото им училище, четвърта група реши, че иска тяхната кауза да бъде свързана с изкуството. Интересът на учениците към Клуб Млад доброволец расте.

Включват се нови деца, с нови идеи. Всички членове на Клубовете са будни, креативни и умни деца. Във всяко едно от тях, успяхме да уловим и извадим на светло потребността да помага. А с желанието идва всичко останало.

Чрез подкрепата на екип от „Бъдеще за децата” и координаторът на Клубовете те ще имат възможността да научат повече за доброволчеството, как да изготвят план за дейността си, как да го реализират, как да привличат ресурси, за да осъществят дейностите си и да усвоят умения за писане на малък проект. Ще имат възможността да изготвят свое проектно предложение с инициатива по тяхно усмотрение. Техните идеи ще бъдат финансирани по проект „Гласът на децата”.

„ Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg.