Кои сме и какво правим ние?


diplyana-bЦентър за обществена подкрепа – гр. Казанлък работи с деца от 0 до 18 години и техните семейства, и които попадат в целевите групи: деца с отклоняващо се поведение; деца на улицата; деца с проблем в психологическото развитие; деца с леки поведенчески отклонения; деца, живеещи в семейства, застрашени от разпадане – деца, живеещи с родители в процес на раздяла и развод; деца, живеещи при близки заради отсъствие на родителите; деца, живеещи в нездравословна семейна среда; деца, подложени или преживели различни форми на насилие в семейството или общността – деца пострадали от насилие; деца от специализирани институции; семейства, чиито деца са изоставени, настанени в специализирана институция или настанени в приемна грижа; семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;  семейства , при които има риск от влошаване/разкъсване на семейните връзки; осиновители.

Целта на ЦОП – Казанлък и неговия екип е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

Специалистите, които пряко работят с децата и семействата са: петима социални работника, двама психолози, логопед и социален сътрудник.

Дейностите в Център за обществена подкрепа се реализират в пет условно разделени направления:

  1. Социална работа със семейства в риск, с цел повишаване на родителския капацитет, превенция на изоставянето на деца и подкрепа при реинтеграция.
  2. Психологическо консултиране на деца и семейства.
  3. Превенция на отклоняващо се поведение.
  4. Осиновяване и приемна грижа.
  5. Превенция на отпадане от училище.
  6. Логопедична работа.

Услугите, които можете да ползвате в Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък са психологическо консултиране; психо-социално консултиране; социално консултиране и придружаване, консултации с юрист; логопед.

Също така се провеждат групови занимания за деца, както клиенти на услугата, така и деца от общността. Заниманията имат социално-образователен характер.

В училищата, на територията на община Казанлък, се предлагат интерактивни тренинги за ученици в юношеска възраст на теми като: „Полово възпитание“, „Полово предавани болести“, „Ранните бракове“. Предстоят такива свързани с все по-популярните алтернативи за младите хора, каквото е участието им в доброволчески инициативи и организации, работа по проекти, работа в екип.

Предстои:

В дейността на ЦОП предстои да се въведе предлагането на информационна програма за родители в раздяла, преди, по време или след развод.

 

Социалната услуга работи в в условията на добри междуинституционални връзки и партньорство, изградени в съвместната работа и чрез прилагането на иновативни подходи към грижата за деца и семейства в риск – Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Казанлък, Детска педагогическа стая, МКБППМН, община Казанлък, МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” и Родилно отделение, лични лекари, акушер-гинеколози, педиатри, социални услуги за деца – ДЦДУ, ЦНСТ, ЗЖ; културни и образователни институции в Общината.