Набира екип за работа по проект „Социално включване чрез заетост“


Сдружение „Бъдеще за децата“ набира екип, който да работи по новия проект на организацията „Социално включване чрез заетост“, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, по приоритетна ос  № 2  „Намаляване на бедността и насърчаване  на социалното включване“.

За реализацията на проекта са ни необходими: Ръководител на Центъра за социална адаптация и реализация,  двама трудотерапевти на пълен работен ден, специален педагог, психолог и социален сътрудник на половин работен ден.

Неоходими документи

  • заявление по образец;
  • мотивационно писмо;
  • автобиография  в европас формат;
  • ксерокопие на документи, удостоверяващи придобите образователна степен, както и документи удостоверяващи квалификациите, които притежава;
  • ксерокопие на документ, удостоверяващ наличие на професионален опит по специалността (трудова книжка или осигурителна книжка) .

Срок за подаване на документи: 20 септември 2019г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства намиращ се на ул. „Войнишка“ 25 /бившата Община №2/.

Повече информация в прикачените файлове:

Ръководител

Специален педагог

Социален сътрудник

Трудотерапевт

Заявление кандидатстване

Списък на кандидатите допуснати до интервю