ПРОМЯНА в действие


EEA_Grants_JPG_4642_1На 21-ти април екипът на Сдружение „Бъдеще за децата” премина през поредния модул от дейността „Стратегическо планиране”, част от проект „Промяна в действие”
Това е предпоследният етап от дейността.

Благодарение на проект „Промяна в действие”, сдружение „Бъдеще за децата” ще изготви стратегия за следващите няколко години от своето развитие. В цялостния процес по изработването й са въвлечени Управителния съвет на Сдружение „Бъдеще за децата”, представители на общото събрание, работещите в организацията, партньори, дарители, доброволци, медиите, както и представители на други организации и институции.
За реализацията на дейността „Стратегическо планиране”, Сдружението използва капацитета и опита на външния експерт Ренета Венева.
На последната сесия бяха оформени комуникационната и финансова стратегия на организацията.
На следващата среща ще бъде представен стратегическият план в работен вариант – за одобрение и гласуване (от Общото събрание на организацията и Управителния съвет).

Проектът „Промяна в действие” е разработен тъй като липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането капацитета на НПО. Дейностите в него попадат в тематичен приоритет „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на нeправителствения сектор” на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.