Промяна в действие


EEA_Grants_JPG_4642_1Бенефициент: Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”

 

Тематичен приоритет: „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на направителствения сектор”,

 

Продължителност на проекта „Промяна в действие” –  12 месеца

 

Кратко описание на проекта

 

Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” е в преходен период, в който разширява целевата си група, променя целите и името си. Необходимо е да планира дейностите си за в бъдеще, съобразено с новите обстоятелства и местната общност и институции да я припознаят, независимо от промените. В рамките на проекта ще бъде изработен стратегически план на организацията с включени нова мисия и визия, краткосрочни и дългосрочни цели, комуникативна и финансова стратегия, план за мониторинг и оценка. Ще бъде повишен капацитета на организацията чрез поредица обучения за мениджмънт за ръководния екип на организацията. Проектът е насочен към развитие на екипа на организацията, като допълнителни целеви групи са включени дарители, доброволци, медии и местна общност.

Промените, които се случват в организацията коренно променят функционирането й. Настоящия проект е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането на капацитета на НПО.

Тази тематична област е ключов приоритет на Програмата и тя идва точно на време, когато организацията е разширила дейността си и ръководния екип оценя потребността от структуриране на дейността на организацията, обединяване и мотивиране на екипа.

Очакваме след реализацията на проекта организацията да се утвърди в общността като структура, която помага на всяко дете и семейство в риск.

 

Цели на проекта

 

 • Да се подобри финансовата и организационна устойчивост на сдружението.

В рамките на проекта ще бъде изработен стратегически план на организацията с включени нова мисия и визия, краткосрочни и дългосрочни цели, комуникативна и финансова стратегия, план за мониторинг и оценка.

 • Да се повиши капацитета на организацията.
 • Сдружението да се утвържди сред обществеността.

 

Целеви групи на проекта

 

 • НПО
 • Дарители
 • Доброволци
 • Медии
 • Местни общности
 • Неформални граждански групи

 

 

Дейности

 

 • Стратегическо планиране
 • Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията
 • Сплотяване на екипа
 • Работа с медиите
 • Популяризиране на организацията сред местната общност
 • Наградата „Бъдеще за децата“

 

Резултати

 

По няколко показателя можем да съдим дали проектът е изпълнил своите цели. Ако в края на проекта имаме изработени стратегически документи и екипът на организацията се ръководи в дейността си от тях. Ръководният екип прилага в работата си наученото по време на обучения:

 

 • инициират се кампании за набиране на средства;
 • има конструктивни промени в организацията на работа;
 • променен е стила на управление;
 • подобряват се взаимоотношенията в екипа;
 • популяризирано е дарителството и все повече фирми и организации изразяват желание да даряват в подкрепа на децата;
 • медиите са не само коректив в работата на организацията, но и да бъдат привлечени като активни участници;
 • все повече хора от местната общност да търсят подкрепа за децата си от организацията;

 

Устойчиво развитие на организацията

 

Проектът допринася за устойчивото развитие, защото се базира на една създадена структура, като се стреми да оптимизира използването на наличните ресурси, за да намали социалното неравенство. Оптимизирането е в следните насоки: стратегическо планиране – предприемат се дейности, които подпомагат приспособяването на организацията към променящата се среда, повишаване капацитета на мениджмънта, за да се използват нови подходи и методи за управление; усъвършенстване на процесите в организацията, преодоляване на фрагментарността и разпокъсаност.

Човешкият фактор е водещ за устойчивостта, промяната на гледната точка на работещите като личности, които търсят възможности за изява, за развитие, за усъвършенстване.

По отношение на околната среда – ефективно използване на различните видове канцеларски материали и ще стимулира разделното събиране на отпадъците от дейността.

 

 Финансиране на проекта

 

Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икомическо пространство 2009-2014;

 

Информация за Програмата

 

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

 

          Специфични цели:

 • Подобряване на регулаторната и финансова рамка за неправителствения сектор, включително насърчаване на сътрудничеството между държавата и гражданското общество, както и създаване на механизми за финансиране на НПО от държавата, базирани на конкурсен принцип;
 • Подобряване на финансовата и организационна устойчивост на неправителствените организации;
 • Стимулиране на саморегулацията на неправителствените организации;
 • Други;

 

Информация за Донора на Програмата

 

Европейското икономическо пространство ( ЕИП ) е Споразумение за партньорство между Исландия , Лихтенщайн и Норвегия. Те са партньори в рамките на вътрешния пазар с 28-те страни членки на ЕС . Споделят общи ценности и отговорности с други европейски страни за насърчаване на равните възможности, толерантността , сигурността , устойчивостта на околната среда и по- добър стандарт на живот за всички.

Още от създаването на Споразумението за ЕИП през 1994 г.,  Исландия , Лихтенщайн и Норвегия са осигурили финансиране за намаляване на социалните и икономическите различия в ЕИП . Въпреки значителния напредък в тази посока,  в Европа се отчитат значителни пропуски в икономическото развитие и жизнения стандарт. Разширяването на ЕС през 2004 г. и 2007 г. доведе до увеличение с 20% на населението на ЕС, а увеличаването на  БВП е само на с 5% . Посредством ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество , се помага за намаляване на различията . Финансирането е насочено към области , където има ясни нужди в страните бенефициенти. Те трябва да са доказали, че са в съответствие с националните приоритети и имат по-широки европейски цели. Грантове за ЕИП се финансират съвместно от Исландия , Лихтенщайн и Норвегия. Трите страни допринасят за схемата за безвъзмездна помощ в зависимост от големината и икономическо благосъстояние .

 

Оператор на Програмата

Оператор на Програмата е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.

Информация за проект „Промяна в действие“  изтегли от тук…

 

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.