Първоначална пресконференция по проект „Социално включване към заетост“


На 09.10.2019 г. от 11,00 ч. в сградата на Център за социални услуги – гр. Казанлък се проведе първоначална пресконференция по проект „Социално включване чрез заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент СНЦ „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък .

По време на пресконференцията освен екипът на Центъра за трудова адаптация и социализация бяха подробно представени проектните дейности и основната цел на проекта, а именно  предоставяне на  условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на млади хора с увреждане и създаване на предпоставки за тяхната социализация и реализация в обществото. Проектът „Социално включване чрез заетост“ ще се изпълнява в продължение на  15 месеца, а стойността му е 195 790,00 лева. Новосъздаденият Център за трудова адаптация ще работи с хора с различен тип увреждания над 18 годишна възраст, като от дейностите заложени в проекта ще бъдат обхванати 39 човека.

Информационното събитие премина при засилен интерес от всички заинтересовани страни, като участие взеха множество младежи с увреждания и техните семейства, общественици и застъпници на каузата, представители на Община Казанлък в лицето на г-жа Лилия Цонкова – заместник – кмет, представители на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Казанлък, представители на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Казанлък, представители на ЦНСТ и ЗЖ в гр. Казанлък, представители на Дневен център за деца с увреждания, представители на ЦСРИ  – гр. Казанлък , ЦОП – гр. Казанлък и медии.

Ръководството на Сдружение „Бъдеще за децата“ си поставя за цел дългосрочният ефект от реализирането на проекта да е свързан с преодоляване на социалната изолираност на младежите/хора с увреждане, придобиване на нови знания, умения и навици и включването на тази рискова група, като пълноправен член на нашето общество.