Сдружение „Бъдеще за децата“ обявява конкурс за три работни места в Център за обществена подкрепа


Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък обявява три свободни работни места, разкрити по Програма на Уницеф „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България, Фаза III от Подготвителното действие на ЕК, част от която е и община Казанлък, посредством споразумение за сътрудничество и партньорство и развитие, и надграждане на социални услуги – Център за обществена подкрепа.  
 1. Социален работник към Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък.

Работните места са 1 бройка, на пълен щат – 8 часа/ дневно, редовна смяна

Основни задължения: Социално консултиране при случаи на превенция на изоставянето и реинтеграция, работа на терен, работа с уязвими групи.

 • Познава и прилага Методиката за работа с деца и семейства от уязвими общности;
 • Участва в мобилна социална работа; обхваща, регистрира и насочва нови случаи на входа на социалната услуга или към здравната и образователна система;
 • Води работата по отделен случай и текущата документация на новите случаи, за които е разпределен;
 • Заявление, регистрация, социална оценка, заповед на Управителя на ЦОП, договор с родителя/ настойника;
 • Изготвя индивидуален план на всеки случай, с който работи;
 • Координира услугите по плана на семейството/ детето с другите услуги в ЦОП и с междусекторните услуги;
 • Отговаря за прегледа на случаите и подновяване на плана или затваряне на случаите, с които работи.
 • Поддържа информацията и документите за случаи и групова работа в електронен и хартиен вариант;
 • Участва в социални консултации по други случаи в Центъра; при необходимост оказва методическа подкрепа на социалните сътрудници по проекта и екипа на Центъра в работата по случай;
 • Посреща и вежливо обслужва клиентите н центъра; консултира клиентите за характеристиките на предлаганите услуги;
 • Представя работата на центъра и промотира услугите му пред институциите и организациите;
 • Участва в създаването и предоставянето на програми за работа с уязвимите деца и семейства;
 • Участва в срещите по случаи на ЦОП, на екипа за мобилна работа и по проекта;
 • Участва активно в обученията и супервизиите, предоставяни по проекта;
 • Идентифицира рискове и затруднения при развитие а услугите по проекта и ги заявява към управителя на услугата;

Работно време и режим на работа: продължителност 8 ч., редовна смяна, 5 дневна работна седмица

Адрес на Център за обществена подкрепа: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25

Основно месечно възнаграждение: по договаряне

Работното място е свободно, считано от: 08.02.2021г.

Основни изисквания:

 • Степен на образование: висше
 • Професия / специалност: социален работник, социален педагог.
 • Трудов стаж по специалността: е предимство; опит в работата с деца и семейства от уязвими общности;
 • Квалификация: минимум Бакалавър

Срок на подаване на документи: до 19.02.2021 г.

Формуляри за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване в свободен текст до Изпълнителния директор на сдружение „Бъдеще за децата“;
 • Трудова автобиография /СV/;
 • Документи доказващи придобити Квалификации и Сертификати за обучения
 • Мотивационно писмо.
 • Попълване на Анкетна карта – при подаване на документите (на място, в сградата на Център за обществена подкрепа)

Конкурсът ще се състои в три етапа:

 • Селекция на кандидатите по документи – до 19.02.2021г.
 • Анкетиране;
 • Индивидуално интервю – на 22.02.2021г.

Документите се подават на адрес: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25

Лица за контакт: Мария Гинева – Директор социални услуги при сдружение „Бъдеще за децата“ и Невена Трифонова – технически сътрудник.

 • Социален сътрудник
  • С профил здравеопазване – 1 бройка, пълен щат
  • С профил образование – 1 бройка, пълен щат

Основни задължения и изисквания. Описание на длъжността.

 • Познава и прилага методиката за работа с деца и семейства от уязвими общности;
 • Участва в мобилна социална работа, обхваща деца и семейства и идентифицира нивото на уязвимост за тях;
 • Установява първоначален контакт със семейства и деца; поддържа връзка с тях; осъществява консултиране; открива случаи когато уязвимостта на семейството и риска за детето го налагат;
 • Осъществява ориентиране, посредничество или насочване на семейства и деца към системата на здравеопазването и образованието, социалното подпомагане и трудовата заетост; при необходимост насочва семейството и детето към услугите на ЦОП или други социални услуги.
 • Участва в оценка на потребностите на конкретна целева група в общността, дефиниране на проблеми, уязвимост, нужди и предлага мерки за решението им;
 • Координира случаи на уязвими деца и семейства за даване на достъп до социални, здравни и образователни услуги; наблюдава ефекта за семействата от осигурен достъп до услуги и поддържа връзка със съответните услуги по случая при необходимост;
 • Работи по случай на уязвими семейства с деца за мотивиране на родителите и децата за участие в програмите на центъра, ползване на услуги, грижа за здравето и упражняване на трудова заетост;
 • Придружават клиенти до необходимите им услуги – ЦОП, здравни, образователни или социални;
 • Разпространява информационни и образователни материали сред целевите групи.
 • Работи за осигуряване на достъп до здравни услуги на уязвимите деца и семейства – поддържа връзка с представителите на здравните и образователни заведения (РЗИ, МБАЛ, РИО, детски отделения, Ресурсен център) и лични лекари, учители; изготвя списък на партньорските здравни услуги на проекта и промотира в тях подходите за даване на достъп до здравни услуги за децата и семействата и ги поставя на обсъждане в екипа на центъра;
 • Участва в здравни консултации (здравни услуги и достъп до тях) по други случаи в центъра; при необходимост оказва методическа подкрепа за наличието на здравни услуги и достъпа до тях на екипа по проекта и на центъра в работата по случай;
 • Посреща и вежливо обслужва клиентите н центъра; консултира клиентите за характеристиките на предлаганите услуги;
 • Представя работата на центъра и промотира услугите му пред институциите и организациите;
 • Участва в създаването и предоставянето на програми за работа с уязвими деца и семейства;
 • Участва в срещите по случаи, на ЦОП, на екипа за мобилна работа и по проекта.
 • Участва активно в обученията и супервизиите, предоставяни по проекта;
 • Идентифицира рискове и затруднения при развитие а услугите по проекта и ги заявява към управителя на услугата;

Работно време и режим на работа: продължителност 8 ч., редовна смяна, 5 дневна работна седмица

Адрес на Център за обществена подкрепа: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25

Основно месечно възнаграждение: по договаряне

Работното място е свободно, считано от: 08.02.2021г.

Основни изисквания:

 • Степен на образование: средно
 • Професия / специалност: средно специално; полувисше; здравен работник; медицинско образование; медицинска сестра; здравен медиатор; социален работник, социален педагог.
 • Трудов стаж по специалността: е предимство; опит в работата с деца и семейства от уязвимите общности;
 • Квалификация: –

Срок на подаване на документи: до 19.02.2021 г.

Формуляри за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване в свободен текст до Изпълнителния директор на сдружение „Бъдеще за децата“;
 • Трудова автобиография /СV/;
 • Документи доказващи придобити Квалификации и Сертификати за обучения
 • Мотивационно писмо.
 • Попълване на Анкетна карта – при подаване на документите (на място, в сградата на Център за обществена подкрепа)

Конкурсът ще се състои в три етапа:

 • Селекция на кандидатите по документи – до 19.02.2021г.
 • Анкетиране;
 • Индивидуално интервю – на 22.02.2021г.

Документите се подават на адрес: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25

Лица за контакт: Мария Гинева – Директор социални услуги при сдружение „Бъдеще за децата“ и Невена Трифонова – технически сътрудник.