Услуги


В Центъра може да ползвате следните услуги:

СОЦИАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ – подкрепа за изграждане на умения за автономност и развиване на социална мрежа; планиране и осъществяване на различни дейности за повишаване на социалната компетентност на потребителите;

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ – предоставяне на специализирана консултативна помощ, която цели постигане на промяна в способностите за учене, вземане на решения и тяхното реализиране, използват се методи както от когнитивно-поведенческата, така и от  психоаналитичната психология

ЮРИДИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ – осигуряване на правна помощ на потребителите от

ПОСРЕДНИЧЕСТВО – предоставяне на информация и оказване на съдействие чрез директно социално, фамилно и трудово посредничество, попълване на документи, ориентиране в учреждения, изясняване на отношения с членове на семейството и др.;

ПРИДРУЖАВАНЕ / СЪПРОВОЖДАНЕ – част от процеса на овластяване, при който първите взаимодействия с институции и организации (специализирани заведения, жилище на близки или роднини, др.) като се определят областите, начинът и средствата, чрез които се осигурява придружаването, границите на неговата продължителност, функциите на специалистите;

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – мотивиране и подкрепа при включване в или предотвратяване на отпадането от образователната система;

ЛОГОПЕДИЧНА РАБОТА – за преодоляване на езиково-говорните и комуникативни проблеми;

СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – изготвяне на индивидуални оценки; организационни дейности по включване в терапевтични, рехабилитационни, социални и образователни програми, помощ при интегриране в детски заведения и училища; организиране и провеждане на дейности за социално включване на децата. Включване в различни ателиета:  „Ателие по приложни изкуства”, „Градинарство”,  „Хипотерапия”;

СОЦИАЛНА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА В РИСК – информираността сред високо рискови общности, относно репродуктивното здраве, контрацептивни методи, полово-предавани болести и семейно планиране, нужди на детето да се отглежда в семейна среда; развиване на умения за общуване, бюджетиране, търсене на работа и родителстване;  идентифициране на деца и семейства в риск, чрез осъществяване на работа в общността; подаване на сигнали; предоставяне на социални услуги в общността – индивидуална работа (консултиране, придружаване, посредничество), групови програми (обучение в родителски умения и грижи за бебето /бременни жени и млади майки);

СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА В РИСК – според изработената оценка с децата се работи индивидуално или групово. Основно децата са с противообществени прояви, деца, въвлечени в противоправни деяния, полагащи тежки форми на детски труд и други. Основният подход при работа с тях е психоаналитичният, при който се обособява пространство, в което децата имат възможност за себеизява, която специалиста превръща в обект на професионалната си интервенция;

ОСИНОВЯВАНЕ – подкрепа в следосиновителния период –  консултативна помощ на семейството в процеса на напасване; осъществява наблюдение и подкрепа в следосиновителния период.

Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция

Обучителни програми и тренинги за ученици, родители и др.