Заедно в подкрепа на децата!


7872732-happy-family-father-mother-and-children-isolated-over-white-background

Основна цел на Центъра за обществена подкрепа се да се подобри качеството на живот на децата и семействата в риск като се предоставят качествени социални услуги, които да отговорят на техните потребностите и да са достъпни за всяко дете и неговото семейство. Основен приоритет в работата на специализирания екип е превенция на изоставянето на деца, работа с деца с отклоняващо се поведение, превенция на насилието и отпадането от училище.

Центъра работи за:

  • Предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирана институция;
  • Превенция на насилието и отпадането от училище;
  • Деинституционализация и реинтеграция на деца
  • Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институциите;
  • Консултиране и подкрепа на семейства в риск;
  • Подкрепа на приемни родители и осиновители;
  • Консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви;
  • Оценяване и подкрепа на деца и младежи със специални потребности и техните семейства

diplyana-bdiplyana-b2