Подкрепа за БЪДЕЩЕТО на всяко ДЕТЕ!


 

circle_together

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца

(ЦСРИ) гр. Казанлък

Центърът обслужва почасово повече от 40 деца със специални потребности/увреждания.

Основна цел на услугата е подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания. Децата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности.

Целеви групи:

 • Деца с различни типове увреждания/специални потребности
 • деца с аутизъм
 • деца с езиково-говорни нарушения
 • деца с физически увреждания
 • деца с хиперактивност
 • деца с интелектуални проблеми
 • деца със сензорни увреждания – зрителни или слухови

Услуги в ЦСРИДУ. 

 1. Психологическа подкрепа

Работата е организирана в следните основни направления:

 • терапевтична помощ за възстановяване на нарушени функции (компетентности и умения) на детето;
 • терапевтична помощ за семейството

Цел на психологическата интервенция: насочва, подпомага, поощрява, когато е необходимо. Улеснява възприятията на децата и обогатява представата им за света. Изгражда синхрон с изискванията на възрастните /в семейството, детската градина, училището, между тях/.

2. Педагогическа работа

Педагогът ще се занимава с развитие на сензомоторика, познавателна и когнитивна сфера, ограмотителна и корекционна терапия със специалните средства на игротерапия. Ще се стимулират уменията за опознаване схемата на тялото при детето и ориентацията му в околното пространство; ще се създават възможности за самостоятелно планиране и осъществяване на последователни дейности от ежедневието. Подпомагат се функциите на когнитивната сфера: изграждане на абстрактни понятия и причинно-следствени връзки и взаимодействия чрез подходящи модели; развиват концентрацията, вниманието, конструктивното мислене, паметта и други психични процеси, като колаборират с психолога и лекуващия лекар.

3. Логопедична терапия

Логопедичната интервенция предоставя  възможности за компенсиране на комуникативното нарушение или свеждането му до граници близки до нормата за дадена възраст, както и за осъществяване на превенция по отношение на речевото развитие на децата.

Стартира се с логопедичната диагностика – процедура за изследване на езиково-говорно развитие и комуникативни умения. Чрез нея се определя нивото на говорното и езиково развитие спрямо календарната възраст и се установяват оро-моторни, фонологични и езикови нарушения. При нея се прави оценка за наличие на отклонения в: езиково-говорното развитие и комуникативните възможности, както и степента на тяхната изразеност с оглед на предполагаемата логопедична диагноза;

На база диагнозата на детето и водещия проблем се изготвя индивидуален план за работа. В процеса на корекция на артикулационните, дихателните и говорните възможности, както и при корекция на степента на разбиране се използват различни методи и техники, подбрани индивидуално за всяко дете и според всеки диагностичен и терапевтичен казус. Приоритетно обучението се провежда индивидуално, след което се преминава към групова логотерапия, с цел подобряване на наличните възможности за общуване.

 4. Арт- терапия

Арт терапията използва творчеството, за да помогне на децата и младежите да осъзнаят чувствата и желанията си. Процесът на рисуване, изписване на текст или каквото и да е друго, провокира активизирането на психическите сили, което подпомага емоционалното възстановяване. Арт терапията може да подобри вербалната комуникация и да пренасочи желанието за изказ в други продуктивни форми. При използване на рисуването, като подход, важна е темата на рисунката, размера, цветовете, формите и дори силата на натиск на четката или молива. Музиката и другите изкуства също оказват много благотворно влияние върху децата и младежите. Специалистът, след направената оценка на потребностите, решава кое изкуство да използва или да редува няколко според предпочитанията на самото дете или младеж.

5. Трудотерапия

Функционална трудотерапия: готварство – овладяване на елементарни домакински познания; хигиена – придобиване на различни хигиенни и трудови умения, поддържане на лична хигиена, хигиена на мястото на живеене; битов труд – плетене, шиене, бродиране, гладене, пране, цветарство / общи познания и грижи за цветята – поливане, засаждане,окопаване/

Занимателна трудотерапия:  поддържане на личните интереси, чрез хоби или арттерапия/ четене, писане, изобразителна и конструктивна дейност/; рисуване и приложни дейности – рисуване на елементи или фрагменти на предмети. Работа с глина. Изработване на покани и картички. Изработка на пана от различни природни и текстилни материали. Работа с дърво,базови понятия, като измерване, мярка, форми и цветове.

6. Рехабилитация /не се реализира към момента/

Социална рехабилитациясъздаване на възможности за социална интеграция чрез обучения в умения за самостоятелен живот и създаване на условия за социални контакти, включване в различни изяви.

Двигателна- съвкупност от дейности, подпомагащи двигателната активност при взаимоотношенията на детето с хора и заобикалящата среда. Целта е да се предпази, намали и/или компенсира заболяването и намалената функция на двигателния апарат и функционално-свързаните органи и регулаторни системи, както и появяващите се в по-късен етап ограничения и/или затруднения. Използват се различни методи – масажи, упражнения и процедури;

 Услуги насочени към родителите.

 •  Информиране – за спецификата на конкретното увреждане на тяхното дете, за услуги в общността в подкрепа на детето и семейството и др;
 • Социално консултиране с оглед подобряване на грижите за детето, при необходимост насочване към консултации със специалисти извън ЦСРИ,  които могат да са полезни за семейството и детето;
 • Консултирането и информирането протичат индивидуално или групово. Осъществява се в специално подготвена обстановка, по предварително разработени програми и планове, в зависимост от нуждите на клиента.
 • Обучителни програми за родители – за повишаване на родителския капацитет, подобряване на грижите за детето с увреждания; специфика на конкретното увреждане и др.

ДЕЙНОСТИ НАСОЧЕНИ КЪМ ПРОМЯНА НА ОБЩ
ЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА 

 • Организиране и провеждане на информационни кампании по различни теми, свързани с децата и младежите с увреждания;
 • Отпечатване на дипляни и брошури по конкретни въпроси, насочени към широката общественост и/или професионалисти, работещи с деца;
 • Организиране на събития, насочени към широката общественост или отделни професионални групи по конкретни теми, свързани със социалното включване на децата и младежите с увреждания.
 • Включване на потребителите в различни общински мероприятия и инициативи.
 • Застъпничество, придружаване и съдействие на децата и семействата пред различни институции.