Be social … online book


https://youtu.be/zVpd9BXTEmA


<!–

Здравейте!

Be social е кратка онлайн книга, с ключови послания, дейности, които искахме да споделим с вас!
Онлайн книжката цели информацията да достигне до повече хора, и е част от проект „Социално включване чрез заетост“,
по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

А тук, можете да чуете и аудио представяне.

https://www.canva.com/design/DAEMv5-AzoA/rABZjQiCVhh_lQ77O-kmcw/view?utm_content=DAEMv5-AzoA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view