Набира кандидати за екип на социалната услуга „Асистентска подкрепа“


Сдружение „Бъдеще за децата“ е неправителствена организация, която работи в подкрепа на различни рискови групи, включително и деца/пълнолетни лица с увреждания.

Организацията започва предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и в тази връзка
обявява конкурс за  свободни работни места за Координатор – социална услуга и Социален работник гр.Казанлък.

Трудов договор на пълно работно време 8 часа.

Основни задължения на координатора:

Отговаря за функциониране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Организира, ръководи и координира дейността на социалните асистенти, така че да осигури качество на живот, което да гарантира пълноценното развитие и социално включване на всеки потребител чрез предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа. Координира изготвянето на работни графици за работа с потребителите на социалната услуга и ги утвърждава. Организира и ръководи екипни срещи. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на социалните услуги. Координира работата между Дирекция „Социално подпомагане”, екипът на социалната услуга, Община Казанлък,  обучители и консултанти. Планира, координира и организира подбор, обучение, супервизия и развитие на социалните асистенти, който управлява. Следи  за разработването и правилното съхраняване на документацията, отнасяща се до функционирането на услугата в съответствие с нормативните изисквания.

Изисквания за заемане на длъжността

 • Образование : Висше- бакалавър, магистър.
 • Квалификация: Хуманитарна специалност,
 • Опит в работата с деца и семейства;
 • Административен и организационен опит с предимство;
 • Добри комуникативни умения
 • Способност за работа като член на мултидисциплинарен екип.
 • Отговорност.
 • Гъвкавост.
 • Желание за участие в непрекъснато обучение, професионално и личностно развитие.
 • Добра компютърна грамотност.

Основни задължения на социалния работник:

 • Да осигурява подкрепа и консултиране на потребителите на социалната услуга;
 • Да изготвя социална оценка за деца и семейства;
 • Поддържа цялостната документация на потребителите;
 • Поддържа връзка с всички специалисти, относно потребителите;
 • Да оценява нуждата от допълнителна подкрепа и услуги за потребителите, с които работи;
 • Работи на терен при предоставянето на услугата;
 • Подпомага укрепването, адаптирането и връщането на потребителите в социалната среда;
 • Да участва в организираните обучения, супервизии и екипни срещи;

Изисквания за заемане на длъжността

 • Образование : Висше- бакалавър, магистър.
 • Квалификация: социални дейности, социална педагогика или психология.
 • Опит в социалната работа със семейства.
 • Добри комуникативни умения
 • Способност за работа като член на мултидисциплинарен екип.
 • Отговорност.
 • Гъвкавост.
 • Желание за участие в непрекъснато обучение, професионално и личностно развитие.
 • Добри организационни умения и умение за водене на документазия.
 • Добра компютърна грамотност.

Начин на кандидатстване:

 • Автобиография
 • Документи за квалификация;
 • Документи за професионален опит;
 • Срок за подаване на документи 26.03.2021г.

Втори етап: до 10.04.2017г.

 • Интервю

За допълнителни въпроси:  Директор

Мария Гинева – 0878/ 379261