Начало на проект “ПРОМЯНА В ДЕЙСТВИЕ”


Сдружение "Бъдеще за децата"ПРОМЯНА в действие

 

Организацията е в преходен период, в който разширява целевата си група, променя целите и името си.

 

СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания” е вече СНЦ „Бъдеще за децата”

 

На официална пресконференция, по-рано днес – 12 януари 2015 година, Сдружението обяви –  ново име и старта на нов проект.

От своето създаване през 2003 година, местната организация работи в подкрепа на децата и младежите с увреждания. „След направено проучване и анализ на ситуацията, отчитаме, че са изпълнени заложените цели в първата стратегия на организацията. Благодарение на дългогодишната и упорита работа на основатели и съмишленици, на територията на община Казанлък се създаде подкрепяща среда за деца и младежи с увреждания и техните семейства, посредством разкриването на социални услуги и реализацията на проекти за социално включване. С течение на времето в дейностите ни започнаха да се включват и други потребители (деца от различни уязвими групи и техните семейства)”, сподели госпожа Мария Гинева, изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще бъдеще за децата” и допълни: „Общината определи Сдружението за доставчик на социалните услуги „Център за обществена подкрепа“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция”.Това внесе голяма промяна във функционирането ни. Наложи се да увеличим екипа и да разширим обхвата на дейностите на организацията. Създаде се реална необходимост от включването на различни нива на управление. Промени се начина на финансиране – от финансиране по проекти и дарения се добави и  финансиране от държавата”.

През изминалата календарна година Управителният съвет на СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания”, свиква Общо събрание, на което прави предложение за промяна в името, Устава и структурата на организацията. След което започва работата по подготовката и осъществяването на една дългосрочна административна процедура. В края на 2014 година, излиза Решението на Старозагорски окръжен съд, според което се променят името, стуктурата, целите и визията на организацията. А от началото на тази година, Сдружението е официално вписано във всички регистри като СНЦ „Бъдеще за децата”.

На проведената информационна среща днес, за всички присъстващи стана ясно, че към настоящия момент излиза необходимостта да бъдат планирани дейностите на организацията за в бъдеще, съобразно новите обстоятелства. В това число – местната общественост и институциите да я припознаят, независимо от промените. Така, ръководството на Сдружение „Бъдеще за децата”,  обоснова мотивацията си за разработването и реализиацията на проект в тази посока.

 

Сдружение „Бъдеще за децата” стартира проекта „Промяна в действие”

 

Той е с продължителност 12 месеца и се финансира от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014г. Проектът „Промяна в действие” е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането капацитета на НПО. Тази тематична област е ключова за Програмата и тя идва точно на време, когато организацията е разширила дейността си и ръководството оценя потребността от преструктуриране, обединяване и мотивиране на екипа. Програмата за подкрепа на НПО в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. Оператор на Програмата е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Сдружението подписва Договора за изпълнение на проекта през месец ноември 2014 година, като първите два месеца са отделени на период за подготовка. А свиканата пресконференция е официалното представяне на „Промяна в действие” за широката общественост. С реализацията на настоящият проект се цели подобряване на финансовата и организационна устойчивост на сдружението. В рамките на тези 12 месеца трябва да бъде изработен стратегически план на организацията, с включени нова мисия и визия, краткосрочни и дългосрочни цели, комуникативна и финансова стратегия, план за мониторинг и оценка. Ще бъде повишен капацитета на неправителствената организация, чрез поредица от обучения за мениджмънт на ръководния екип, стимулиране развитието на наличните ресурси и включването на допълнителни целеви групи –  дарители, доброволци, медии и местна общност.

Работата с медиите е ключова дейност в този проект, която цели да създаде подкрепяща среда за развитието на организацията и да допринесе за промяна на отношението на четвъртата власт към работата на сдружението. Също така предоставя възможност, двете целеви групи да се обединят и работят заедно за една кауза. Организацията протяга ръка за създаването на общи правила за работа и умения на взаимодействие, които да определят условия за устойчиво сътрудничество, занапред.

В рамките на проекта, Сдружението ще учреди и годишна награда – „Бъдеще за децата”. Целта е да се стимулира дарителството в подкрепа на каузата – за децата на Казанлък. Официалната церемония по награждаването е предвидена за месец юни. Чрез създаването на тази едноименна награда, местната организация, засвидетелства своето уважение към  дарители, фирми и граждански структури, който са подкрепили децата. Номинации ще могат да правят всички организации работещи с деца, училища и детски градини. „Очакваме след реализацията на проекта, Сдружение „Бъдеще за децата” да се утвърди в общността като структура, която работи и помага на всяко дете в риск и неговото семейство”, заяви госпожа Гинева.

Изтегли материала от тук…

 

 Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.