Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Център за обществена подкрепа

Център за Обществена подкрепа – гр. Казанлък

Заедно за по-успешни деца и родители!


За центъра 

Център за обществена подкрепа е създаден през 2013 година, като следствие от възникналата необходимост от разширяване на социалните услуги за общността, в направление – за деца и семейства, на територията на община Казанлък.  

Сдружение „Бъдеще за децата“ предоставя социалните услуги в Центъра и отговаря за постигане на по-високо терапевтично ниво в работата с деца и семейства. Дейността на служителите в центъра е фокусирана върху осигуряването на комплексна подкрепа за децата и семействата, които го посещават, както и върху предоставянето на интегрирани и високоекспертни услуги.

Услугите на ЦОП – гр. Казанлък, могат да се ползват и от жители на други общини в областта, с които имаме установено партньорство – Павел Паня, Мъглиж, Гурково и Николаево, Стара Загора.

На кого помагаме

Центърът работи с деца от 0 до 18 години и техните семейства с фокус върху:

 • Деца в ранна възраст с обучителни затруднения и техните семейства;
 • Деца с емоционално-поведенчески проблеми и техните семейства;
 • Деца с говорни проблеми и затруднения в психо-емоционалното развитие и/или израстване;
 • Деца с девиантно поведение и техните семейства;
 • Неглижирани деца и техните семейства;
 • Деца в ситуация на родителско отчуждение;
 • Деца в риск от изоставяне и техните семейства;
 • Деца от семейства с трудно/неравностойно социално положение, както и бременни момичета.
 • Деца на улицата - просещи деца – и техните семейства
 • Деца в риск от отпадане от училище и техните семейства
 • Деца на родители, които са в конфликт или са разделени;
 • Деца, отглеждани извън семейството си – при близки и роднини, в приемна грижа, в резидентни услуги;
 • Кандидат-осиновители;
 • Осиновени деца и техните осиновителни семейства;
 • Специалисти от социалната и социално-педагогическата сфера;
 • Партньори и партньорски организации;
 • Деца с емоциално-поведенчески отклонения и проблеми в психическото развитие;
 • Новородени в риск от раздяла с техните родители
 • Деца в ранна възраст с обучителни затруднения
 • Семейства в криза и затруднения
 • Деца, за които предстои връщане в семейна среда

Как помагаме

ЦОП – гр. Казанлък предлага широк спектър от иновативни и интегрирани социални услуги, включително и мобилна работа - насочени към към работа по превенция в рисковите общности, работа с детето и неговото семейство, както и активна работа в партньорство със здравните и социалните служби, училищата и общността, като част от интегрирания подход.

 • Информиране и консултиране
 • Обучение за придобиване на умения
 • Застъпничество и посредничество
 • Осигуряване на подслон
 • Синя стая - щадящо изслушване на деца – жертви и/или свидели на насилие

Това осигурява възможност за разгръщане на дейности като информиране и консултиране, подкрепа на бъдещи и настоящи родители, психологическо и семейно консултиране, логопедични и рехабилитационни занимания, групови дейности за деца с трудности в развитието и др. 

Центърът разполага с екип от социални работници, които работят на терен и предоставят подкрепа на деца и семейства от рисковите групи, работят по направление „Превенция на изоставянето и реинтеграция“, подкрепа и повишаване на родителските умения и създаване на връзка родител-дете – защото понякога има нужда да подадем ръка, да кажем една добра дума, да  поиграем заедно с тях. Мобилната работа дава възможност по-широк кръг нуждаещи се да бъдат включени и реално да се възползват от подкрепата на центъра. Намирайки се в своето жилище, децата и техните родители се чувстват по-свободни и уверени, което допринася за постигане на много по-добър ефект от  социалната работа.

Ситуациите и периодите, в които попада едно семейство – по различни причини, могат да бъдат проедоляни, ако получат подкрепа! И стъпка по стъпка – но не за един ден – случваме Промяната Заедно!

Освен пряката работа с деца и семейства, предоставяме възможност за включване на специалисти от социалната, здравната и образователната система в групови обучения, супервизии и групи за подкрепа с цел повишаване качеството на работа с децата от 0 до 18г. в различен контекст.

Нашите специалисти

В Центърът за обществена подкрепа работят психолози, семейни консултанти, социален сътрудник, социални работници и логопед. Експертната подкрепа в ранна детска възраст рефлектира положително върху цялостното развитие на детето и формирането на неговата личност в бъдеще.

Можете да се запознаете с тях

По преценка на екипа на ЦОП – гр. Казанлък, може да бъде предоставена и материална подкрепа на потребителите, осигурена от дарители.

 • Извършват семейно, психологическо, педагогическо и социално консултиране с цел подкрепа на децата и техните семейства. 
 • Провеждат обучения, насочени към бъдещи и настоящи родители и осиновители. Осигуряват непрекъсната подкрепа и консултиране на всички участници в процеса по осиновяване – от първоначалното обучение на кандидат-осиновителите, до подкрепа в периода на адаптация след осиновяването. 
 • Извършват социализиращи дейности, насочени към деца в медицински заведения, както и към деца, които са настанени в резидентни услуги. 
 • Предоставят психологическо консултиране и супервизия, насочени към здравни специалисти.
 • Психо-социално консултиране на семейства при които съществува риск от изоставяне на детето – с цел подкрепа при усвояване на родителски умения и създаване, и укрепване на връзката дете-родител-семейство;

Дейностите и услугите в Центъра са безплатни за общността и тяхното ползване е възможно чрез насочване с Направление /ПОП от Регионална Дирекция Социално подпомагане, Отдел „Закрила на детето“ по местоживеене.