Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Асистентска подкрепа

С грижа към всеки!

Социалната услуга осигурява различни възможности за подкрепа на хора, които срещат затруднение в ежедневието ( за пазаруване, приготвяне на храна, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома,  осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността) и не могат да разчитат на помощ от близки или роднини.

С усмивка и вълнение потребителите на социалната успуга споделят ползата, удовлетворението и щастието си, че получават нужната и помощ в ежедневието от социални асистенти – обучени и подготвени за индивидуалните потребности на всеки клиент.  

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се предоставя в 20 населени места на територията на община и е с капацитет 167 потребителя.

Кой може да се възползва от Социалната услуга?

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Въпреки, че лицата с трайни увреждания без определена чужда помощ не са посочени, съгласно Закона за социалните услуги, като целева група на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, отговорните служители, които извършват предварително насочване към социалната услуга подхождат строго индивидуално към всеки кандидат. Извършва се прецизно консултиране и се събира подробна информация за всеки отделен случай, след което на база представени актуални медицински документи, доказващи влошаване на здравословното състояние на кандидата към момента на кандидатстване спрямо датата на издаване на експертното решение, лицето се насочва за ползване на социалната услуга. 

Как можете да ползвате социалната услуга?

Документи се подават в сградата на Община казанлък, бул. “Розова Долина“ № 6, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа, Гише „Социални дейности“, в Информационен център, и на телефон 0431/98252, n.antonova@kazanlak.bg

Социалната услуга се финансира със средства от държавния бюджет и не е обвързана със сроковете на проектните финансирания.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

  • Заявление-декларация (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Копие на акт за раждане – ако кандидата е дете (за справка)
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Допълнителна информация след подаване на Заявление - декларация към Община Казанлък, може да получите от Сдружение „Бъдеще за децата“ гр. Казанлък в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на телефон: 0876 766020, всеки работен ден (понеделник-петък) от 09:00 ч. до 18:00 часа.