Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

ПРОМЯНА в действие

Детско участие: Децата избраха своите фаворити за Годишна награда „Бъдеще за децата”

Сдружение „Бъдеще за децата”, сформира фокус-група от 9 деца, като част от етапа на избор на отличените номинации за годишната награда „Бъдеще за децата” за 2015 година.

Участниците бяха на възраст от 10 до 16 години. В рамките на 45 минути, те бяха запознати с идеята за учредяването на Наградата, какво означава да си дарител и/или доброволец, и какво значи да вярваш и работиш за една кауза. Децата дадоха примери от своето обкръжение за хора, които помагат или подкрепят деца и/или семейства, или пък са помогнали за ремонта в тяхното училище, за родители, които подаряват лакомства на целия клас по различни поводи. Оценката на групата бе, че всеки, който е направили и помогнал на децата, заслужава награда и признание.

Те се запознаха с всички 21 истории, изпратени към Сдружението като номинации за Годишната награда „Бъдеще за децата”. Освен за трите отделни категории – Обществена личност, Бизнес с кауза и Приятел на детето, децата предложиха да се дадат отличия и за тези хора и организации, които са реализирали редица кампании в подкрепа на деца от Казанлък – за лечение, за образование, обществено-значимиинициативи и др.

Политиката, която следва екипът на местната неправителствена организация е да подкрепя децата в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им, и през цялото това време във фокуса е ДЕТЕТО.

Организацията учредява годишна награда „Бъдеще за децата”, с цел да се стимулира доброволчеството и дарителството в подкрепа на каузата – „За децата на Казанлък!”.

Чрез създаването на едноименната награда, екипът на сдружението иска да засвидетелства своето уважение към всички хора – приятели на децата. Общественици, граждани, дарители, фирми и граждански структури, доброволци, които по един или друг начин са подкрепили децата в града на розите, заслужават да получат признание.

В рамките на един месец  всички организации работещи с деца – училища и детски градини, клубове, читалища, детски центрове и др., изпращаха своите предложения и номинации.

Това става възможно благодарение на проект „Промяна в действие”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г. Промените, които се случиха в организацията коренно промениха функционирането й. Настоящият проект е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането на капацитета на НПО. Тази тематична област е ключов приоритет на Програмата и тя идва точно на време, когато организацията е разширила дейността си и ръководния екип оценя потребността от структуриране на дейността на организацията и разширяване на целевите групи. Очакванията са след реализацията на проекта организацията да се утвърди в общността като структура, която помага на всяко дете и семейство в риск.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

www.ngogrants.bg.

 

____________________________________________________________

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.