Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Започваме работата по нов проект в партньорство с Уницеф България

Центърът за обществена подкрепа в гр. Казанлък ще участва в пилотното прилагане на Европейската  „Гаранция за детето“

Центърът за обществена подкрепа в гр. Казанлък започва работа по проекта, финансиран от Европейската комисия, за „Тестване на „Гаранцията за детето“ в държави-членки на ЕС“. Проектът цели да тества и прилага политики, насочени към изкореняване на детската бедност и социалното изключване.

През месец февруари 2021г., община Казанлък сключи споразумение за сътрудничество с УНИЦЕФ – България за участие в проекта, който е Фаза III[1] от подготвителното действие за „Гаранцията за детето“. Този етап от задействането на Европейската „Гаранция за детето“ се осъществява с подкрепата на УНИЦЕФ. Реализацията на определени дейности по проекта са възложени на сдружение „Бъдеще за децата“, в ролята му на доставчик на социалнатата услуга.

В продължение на 14 месеца към услугата ще бъдат насочени допълнителни ресурси – специалисти, средства за обезпечаване на дейностите и създаването на спешен фонд, автомобил за мобилна работа  и др, за да  продължи предоставянето на услуги на терен за превенция и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение, които да допринасят за намаляване на рисковете в областите здравеопазване, образование, закрила и социална подкрепа.

Социалният работник и двама социални сътрудници в областите „Здраве“ и „Образование“ ще работят съвместно с екипа на социалната услуга и ще предоставят информация, консултиране, насочване към услуги, мерки за предотвратяване на отпадането от училище, улесняване на достъпа до здравни, образователни и социални услуги и подкрепа.​ Ще се разшири прилагането на програми за превенция на ранните бракове, за семейно планиране и предотвратяване на разделянето на децата от семействата им в зависимост от конкретните нужди по места​.

От ключово значение за работата на всички страни и включени специалисти в проект „Гаранция на детето“ са заложената методическа подкрепа и обучения за социалните работници от Отдел „Закрила на детето“ и екипите на социалната услуга.

Дейностите по пилотната програма ще се реализират на територията на общините Казанлък, Павел баня и Мъглиж.

За проекта:

Никола Шмит, Еврокомисар за работните места и социалните права:

„Децата трябва да имат достъп до образование, здравеопазване, пълноценна храна, качествени жилищни условия. В момент, в който сме изправени пред социално-икономическите последствия от пандемията от COVID-19, е наша колективна отговорност да гарантираме закрилата на децата и да им дадем най-добрия възможен старт в живота. Оценявам доброто сътрудничество с УНИЦЕФ, който ни помага да разработим „Европейската гаранция за детето“.

Общата цел:

„Гаранция за детето“ е инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури на най-уязвимите деца в Европейския съюз достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим, чиято крайна цел е прогресивно осъществяване на правата на децата в Европа. В България пилотният проект е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в уязвимо положение, включително ромски деца от уязвими общности. Целта на проекта е да разшири достъпа и да подобри качеството на 4 вида услуги – патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, качествено приобщаващо предучилищно образование и насочени към децата и семействата услуги за превенция и подкрепа с фокус върху децата от семейства в уязвимо положение. Пилотните дейности ще се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора  и ще обхванат над 6,500 деца и родители и близо 600 специалисти от различни сектори.

Още информация за пилотния проект можете да получите на този адрес

-------------------------------------------

Фаза Три ще се изпълнява в България и в още 6 страни-членки: Германия, Гърция, Италия, Испания, Литва и Хърватия.

Този проект е финансиран от Европейския съюз

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.