Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Детска креативност

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДЕТСКА КРЕАТИВНОСТ

 

Креативността или творчеството е специфичен вид дейност, която не се ограничава само до художественото и музикалното изразяване при децата. Напротив, от съществено значение е тя за науката, математиката и дори социалната и емоционалната интелигентност. Творческите хора са по-гъвкави и по-адаптивни. Често за тях промените стават нови възможности, а неудачите – добър урок в личностното израстване. Творчеството още е синоним на самоизразяването, на емоционалното здраве, на конструктивното мислене, на умствения растеж, на сръчността и вещината, на изобретателността и находчивостта. Няма да сбъркаме, ако кажем, че творчеството открива дарбата и я превръща в талант.

 

Защо е важно децата да бъдат креативни?

Формирането, развиването и усъвър-шенстването на креативното мислене у децата изисква време, търпение и много творчески преживявания още в ранна детска възраст. От една страна, творческите дейности са най-добрият учител по житейски уроци, а , от друга – игровите ситуации позволяват на детето да експериментира. Чрез играта или по-точно – играейки, детето изгражда различни начини за мислене, като съотнася, съпоставя и добавя нови знания към вече натрупаните.

Чрез играта децата са в състояние да изразят своите чувства и да се справят с емоциите си, понеже по време на игра те “играят” себе си и не страдат от предразсъдъците на възрастните. Най-съществената роля на играта е, че тя предлага възможност пред децата да изграждат познавателен опит, балансирайки усета им за правдивост с упражняването на техния избор.

 

Как да развием детската креативност?

Играйте, играйте и пак играйте. Играта, ако и да насърчава още в ранна детска възраст физическото развитие, като поощрява моторната памет, двигателните умения и сензорните изследвания, тя притежава вълшебната сила да превърне познавателния интерес в потребност от усвояване, повторение и упражняване на важни умения, компетентности и способности у децата. Освен това насърчава психическото развитие и новите начини на мислене у децата за решаване на проблеми.

За децата е важно да изживеят много творчески моменти и да изиграят много творчески игри, за да развият в крайна сметка творческото си мислене и своята креативност. За целта от нас се изисква да им осигурим дейности, които се основават на техните интереси и идеи. Това означава да се научим да слушаме внимателно какво ни споделят децата, да си водим бележки и след това да обсъдим заедно с тях възможностите за творчески ситуации. Наред с това не бива да забравяме да им предложим широка гама от творчески материали и преживявания. С други думи, за да бъде нашето дете креативно, ние самите трябва да сме креативни. Освен това да бъдеш творец не значи само да умееш да рисуваш или пишеш. Съществуват още: фотография, музика, екскурзии, работа с тел, глина, хартия, дърво, вода, театър и т.н. Възможностите са безкрайни. Важно е да осигуряваме на малките изследователи достатъчно време за проучване на материалите и да проследяваме технологично овеществяването на техните идеи, а това изисква да помислим как да планираме, проектираме, конструираме, експериментираме и ревизираме идеите на проекта. 

Защо е важно децата да инициират творчески игри?

Насърчаването на децата да правят своя избор е важно и затова ние трябва да провокираме чести възможности това да се случва. Най-ценният ресурс тук е времето, през което малчуганите опознават и изследват творческите материали. Разбира се, от нас се изисква да насочваме творческия процес в правилна посока, като изместваме акцента върху самия процес на творчество, а не върху крайния продукт.

Това, което децата учат и откриват за себе си, е жизненоважно за тяхното развитие и ние трябва да подкрепим тяхната самостоятелност и креативност.