Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Конкурс за подбор на персонал по Проект "Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък"(1)

                                                           

 Проект № BG05SFPR002-2.003-0107-C01  “Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“

ОБЯВА

 за длъжност: Социален работник

Сдружение „Бъдеще за децата“ обявява свободно работно място за длъжността Социален работник по Проект № BG05SFPR002-2.003-0107-C01, „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Лицето, заемащо обявената позиция, ще работи пряко с представители на уязвими групи; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация - висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование - минимална образователна степен  - средно образование

Професионален опит - минимум 3 години релевантен опит като „Социален работник“ и опит в работа с хора от уязвими групи и мултикултурна среда.

Допълнителна квалификация - компютърни умения (Microsoft Word, Excel, Internet)

 Необходими компетентности:

 • Умения за работа в екип;
 • Умение за работа с хора, включително лица от уязвими групи и в риск;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа под напрежение;

Срок и вид на договора - трудов, срочен, в рамките на изпълнение на проект „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“.

Необходими документи

 • заявление по образец (Приложение I);
 • мотивационо писмо;
 • автобиография;
 • ксерокопие на документи, удостоверяващи придобита образователна степен, както и документи удостоверяващи квалификациите, които притежава;
 • ксерокопие на документ, удостоверяващ наличие на професионален опит по специалността

Образци на документите могат да бъдат:

 • получени на място в Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ № 25 или
 • изтеглени от сайта на СНЦ „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък https://speckids.org/ , рубрика проекти.

Процедура по подбор:

 • Подбор по документи
 • Индивидуално събеседване

            Документи ще се приемат в деловодството на Сдружението (лично или чрез представител/куриер/поща) на адрес: гр. Казанлък, ул. Войнишка № 25 (Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Казанлък или бившата Община №2), адресирани към изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще за децата“, считано от 03.11.2023 г. до 17. 11. 2023 г.

Мястото и графикът за провеждане на събеседването, както и резултатите от индивидуалното събеседване, ще бъдат обявени на информационното табло на Комплекс за социални услуги за деца и семейства намиращ на ул. „Войнишка“ 25 , както и на електронната страница на Сдружение „Бъдеще за децата“.

  _________________________________________________________________________________

ОБЯВА

 за длъжност: Сътрудник

Сдружение „Бъдеще за децата“ обявява свободно работно място за длъжността Сътрудник по Проект № BG05SFPR002-2.003-0107-C01, „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Лицето, заемащо обявената позиция, ще работи пряко с представители на уязвими групи; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация - висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.                                                                

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование – средно

Професионален опит - 1 година опит  работа с деца и/или семейства, опит в работа с хора от уязвими групи и мултикултурна среда;

Допълнителна квалификация - компютърни умения  - Microsoft Word, Excel, Internet

Необходими компетентности:

 • Умения за работа в екип;
 • Умение за работа с хора, включително лица от уязвими групи и в риск;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа под напрежение;

 

Срок и вид на договора - трудов, срочен, в рамките на изпълнение на проект „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“.

Необходими документи

 • заявление по образец (Приложение I);
 • мотивационно писмо;
 • автобиография;
 • ксерокопие на документи, удостоверяващи придобита образователна степен, както и документи удостоверяващи квалификациите, които притежава;
 • ксерокопие на документ, удостоверяващ наличие на професионален опит по специалността

Образци на документите могат да бъдат:

 • получени на място в Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ № 25 или
 • изтеглени от сайта на СНЦ „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък https://speckids.org/ , рубрика проекти.

Процедура по подбор:

 • Подбор по документи
 • Индивидуално събеседване

            Документи ще се приемат в деловодството на Сдружението (лично или чрез представител/куриер/поща) на адрес: гр. Казанлък, ул. Войнишка № 25 (Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Казанлък или бившата Община №2), адресирани към изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще за децата“, считано от 03.11.2023 г. до 17. 11. 2023 г.

Мястото и графикът за провеждане на събеседването, както и резултатите от индивидуалното събеседване, ще бъдат обявени на информационното табло на Комплекс за социални услуги за деца и семейства намиращ на ул. „Войнишка“ 25 , както и на електронната страница на Сдружение „Бъдеще за децата“.

 _____________________________________________________________________________________

ОБЯВА

за длъжност: Психолог

Сдружение „Бъдеще за децата“ обявява свободно работно място за длъжността Психолог по Проект № BG05SFPR002-2.003-0107-C01, „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Лицето, заемащо обявената позиция, ще работи пряко с представители на уязвими групи; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация - висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.                                                                     

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше - бакалавър; Специалност – Психология

Професионален опит - 1 година опит в психологическата работа с деца и/или семейства, опит в работа с хора от уязвими групи и мултикултурна среда;

Допълнителна квалификация - компютърни умения  - Microsoft Word, Excel, Internet

Необходими компетентности:

 • Умения за работа в екип;
 • Умение за работа с хора, включително лица от уязвими групи и в риск;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа под напрежение;

Срок и вид на договора - трудов, срочен, в рамките на изпълнение на проект „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“.

Необходими документи

 • заявление по образец (Приложение I);
 • мотивационо писмо;
 • автобиография;
 • ксерокопие на документи, удостоверяващи придобита образователна степен, както и документи удостоверяващи квалификациите, които притежава;
 • ксерокопие на документ, удостоверяващ наличие на професионален опит по специалността

Образци на документите могат да бъдат:

 • получени на място в Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ № 25 или
 • изтеглени от сайта на СНЦ „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък https://speckids.org/ , рубрика проекти.

Процедура по подбор:

 • Подбор по документи
 • Индивидуално събеседване

            Документи ще се приемат в деловодството на Сдружението (лично или чрез представител/куриер/поща) на адрес: гр. Казанлък, ул. Войнишка № 25 (Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Казанлък или бившата Община №2), адресирани към изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще за децата“, считано от 03.11.2023 г. до 17. 11. 2023 г.

Мястото и графикът за провеждане на събеседването, както и резултатите от индивидуалното събеседване, ще бъдат обявени на информационното табло на Комплекс за социални услуги за деца и семейства намиращ на ул. „Войнишка“ 25 , както и на електронната страница на Сдружение „Бъдеще за децата“.

 _____________________________________________________________________________________

 ОБЯВА

 за длъжност: Специалист здравни грижи

Сдружение „Бъдеще за децата“ обявява свободно работно място за длъжността Специалист здравни грижи по Проект № BG05SFPR002-2.003-0107-C01, „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Лицето, заемащо обявената позиция, ще работи пряко с представители на уязвими групи; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация - висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.

                                                                   

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование - висше, професионален бакалавър; Специалност – медицинска сестра, акушерка, фелдшер

Професионален опит - 1 години организационен опит и опит при работа с хора от уязвими групи и мултикултурна среда;

Допълнителна квалификация - компютърни умения (Microsoft Word, Excel, Internet)

Необходими компетентности:

 • Умения за работа в екип;
 • Умение за работа с хора, включително лица от уязвими групи и в риск;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа под напрежение;

Срок и вид на договора - трудов, срочен, в рамките на изпълнение на проект „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“.

Необходими документи

 • заявление по образец (Приложение I);
 • мотивационо писмо;
 • автобиография;
 • ксерокопие на документи, удостоверяващи придобита образователна степен, както и документи удостоверяващи квалификациите, които притежава;
 • ксерокопие на документ, удостоверяващ наличие на професионален опит по специалността

Образци на документите могат да бъдат:

 • получени на място в Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ № 25 или
 • изтеглени от сайта на СНЦ „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък https://speckids.org/ , рубрика проекти.

Процедура по подбор:

 • Подбор по документи
 • Индивидуално събеседване

            Документи ще се приемат в деловодството на Сдружението (лично или чрез представител/куриер/поща) на адрес: гр. Казанлък, ул. Войнишка № 25 (Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Казанлък или бившата Община №2), адресирани към изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще за децата“, считано от 03.11.2023 г. до 17. 11. 2023 г.

Мястото и графикът за провеждане на събеседването, както и резултатите от индивидуалното събеседване, ще бъдат обявени на информационното табло на Комплекс за социални услуги за деца и семейства намиращ на ул. „Войнишка“ 25 , както и на електронната страница на Сдружение „Бъдеще за децата“.

 

 МАРИЯ ГИНЕВА

Ръководител на проект

„Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“