Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Сдружение "Бъдеще за децата" стартира нов проект

 

Сдружение „Бъдеще за децата“ стартира изпълнението на  проект BG05SFPR002-2.003-0107 „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2021, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.003.

Срокът за изпълнение на проектните дейности е 20 месеца, стойността му е 383 695,01 лева. В проектните дейности ще бъдат обхванати  200 деца на възраст под 18 години и техните семейства в т.нар. „Къщи на семействата“ в гр. Казанлък, гр. Крън, с. Ръжена и с. Горно Черковище.

Проектът цели да създаде устойчив модел за подкрепа и овластяване на родители, семейства и общности, за намаляване на случаите на неглижиране, недобра грижа и осигуряване на възможност за пълноценно ранно детско развитие на деца от различни общности. Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително мобилни, както и други видове консултативна подкрепа чрез ефективно взаимодействие между съществуващите здравни, социални, образователни услуги за деца и семейства, за ползотворна работа на ниво превенция и подкрепа на семействата в малките населени места и в близост до уязвимите общности, което да води до промяна качеството на живот на децата и семейства живеещи в бедност и нямат достъп до услуги. Повишаване родителския капацитет на семействата и подобрена грижата за децата. Родителите са по-овластени по отношение грижата за деца, здраве, семейно планиране, социално включване, образование. Осигуряване на равни възможности за децата 0 до 18 г. да растат в стимулираща среда и да получават квалифицирана подкрепа от специалисти.

В настоящият проект ще се изпълняват две дейности. С първата дейност ще доразвием четирите социално-здравни центъра, т.нар. „Къщи на семействата“ в гр. Казанлък, гр. Крън, с. Ръжена и с. Горно Черковище, създадени по модела на програмата "Сигурен старт", която функционира в няколко европейски страни. Целта е центровете да продължат да събират и подкрепят родители и деца, да общуват помежду си, да обменят информация, да си помагат, децата да развиват своите социални и когнитивни умения. Втората дейност е реализиране на директна работа на терен в общността за превенция и подкрепа на маргинализирани етнически общности и подобряване на достъпа до социално-здравни услуги. Картографиране, определяне на риска, интензивна подкрепа са само елементи от цялостната работа в подкрепа на семействата.

Сформираният мултидисциплинарният екип ще информира, консултира, овластява, съдейства за справяне с конкретните проблеми на семейството, улеснява достъпа до здравни, образователни и социални услуги. Дейностите са взаимно допълващи и позволяват да се осигури интегрирана подкрепа за семействата от рискови общности, за да се намали риска от неглижиране и изоставяне на децата.

Проектът цели превенция на рисковете от изоставяне на децата, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 Проект № BG05SFPR002-2.003-0107-C01, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана чрез Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

 

 

 

....