Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Състоя се междуинституционална среща тема "Междусекторно сътрудничество при изслушвания на деца, жертви и/или свидетели на насилие, в специализирани помещения - "Синя стая".

На 19-ти април, се състоя междуинституционална среща по инициатива на сдружение „Бъдеще за децата“. Екипът на неправителствената организация отправи призив за сътрудничество към господин Михаил Михайлов – председател на Районен съд – гр. Казанлък, за организацията на форматът, цел на който бе провеждането на професионална дискусия на тема "Междусекторно сътрудничество при изслушвания на деца, жертви и/или свидетели на насилие, в специализирани помещения - "Синя стая".

Домакин на събитието бе Районен съд – гр. Казанлък. Участие взеха представители на Териториално отделение – Казанлък към Районна прокуратура – Стара Загора, Дирекция Социално подпомагане – гр. Казанлък, Районно полицейско управление – гр. Казанлък, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Казанлък.

За фасилитатор на срещата бе поканена доктор Надя Стойкова - висококвалифициран специалист, преподавател, експерт по детско правосъдие, консултант по социална работа, обучител, супервизор, изследовател с международен опит за въвеждане на иновативни политики и практики в правораздавателната и социалната сфера за деца и семейства. Доктор Надя Стойкова е един от хората, чиято мисия е налагането на „Синя стая“ в България. От 2012 г. поема методическата роля на ръководител на мобилните екипи за разпити на деца в специализираните, т.нар. «сини стаи» за разпит на деца в страната и оказва методическа подкрепа на екипите София, Видин, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Сливен, Бургас, Русе, Варна, Монтана и др. Работи в експертни групи към Министерство на правосъдието, МВР, МТСП и ДАЗД за въвеждане на политика за превенция на насилието над деца, за закрила на децата и семействата, както и за реформа на правосъдието за деца.

От страна на сдружение „Бъдеще за децата“ участие взеха Мария Гинева, изпълнителен директор на организацията, Галина Гевгалова, административен ръководител и Галина Моллова, социален работник от Комплекса за социални услуги – Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък. Галина Гевгалова и Галина Моллова са двама от специалистите, които са специално обучени и водят изслушвания в „Синя стая“ в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Казанлък. Обсъдени бяха добри практики и предизвикателства свързани с най-щадящия метод за изслушване на деца, участващи в правни процедури.

Галина Гевгалова разказа за международно използвания протокол за разследващо интервюиране на деца, с който работи екипът на сдружението. Моделът или принципът на този метод е основан на изследване на когнитивните и комуникативни способности на децата и техники за задаване на въпроси, които подобряват капацитета на децата за предоставяне на точна информация за тяхното преживяване. Изложението й бе подкрепено с презентация по темата. 

„Всички заедно искаме да създадем специфична правна система, която да отговоря на специалните нужди на децата, за които има съмнение, че са били подложени на насилие или злоупотреба. Ръководим се от принципа, че потребностите на децата в тези случаи са напълно различни от тези на възрастните в същата ситуация.“, сподели госпожа Мария Гинева и това бе и финалът на работната среща.

Целта на "Синя стая" е да се избегне допълнително травмиране на децата, участващи в правни процедури, независимо дали са жертва на престъпление, свидетели или правонарушители. Да се гарантира защита на интересите и правата им, като същевременно се осигури събиране на пълна и точна информация по даден случай, което е крайна цел на институциите.

За да започне да функционира социалната услуга „Синя стая“  в Казанлък бяха извършени строително–ремонтни дейности на втория етаж в сградата на Центъра за обществена подкрепа в Казанлък (ул. „Войнишка“ 25) като част от проекта на Общината „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ – 2014 – 2020г.: преустрояване на част от съществуващите помещения в годни за предоставяне на услугите в Центъра, основен ремонт на помещенията за персонала, санитарните помещения, кухненски бокс. „Синя стая“ бе открита през 2019 година заедно със „Спешен център за настаняване на деца в риск“.

Социалната услуга „Синя стая“ в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Казанлък е разположена в две помещения, свързани посредством венецианско стъкло, оборудвани с аудио и видео техника специалистите могат да извлекат максимално полезни сведения за ситуацията.