Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Обявяваме Конкурс за избор на "Координатор - къщи"

                                      

Проект № BG05SFPR002-2.003-0107-C01  “Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“

 

ОБЯВА

 за длъжност: Координатор  - къщи

Сдружение „Бъдеще за децата“ обявява свободно работно място за длъжността Координатор  - къщи по Проект № BG05SFPR002-2.003-0107-C01, „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

 Лицето, заемащо обявената позиция, ще работи пряко с представители на уязвими групи; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация - висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование - висше образование, минимална образователна степен „бакалавър“ в направление  „Хуманитарни  дисциплини“ (с предимство са специалности „Социални дейности“, „Социална педагогика“ , „Специална педагогика“, „Психология“ ) .

Професионален опит - минимум 1 години релевантен опит за работа с деца и младежи с увреждане, както и опит  в изпълнение на проекти с външно финансиране.

Допълнителна квалификация - компютърни умения (Microsoft Word, Excel, Internet)

 Необходими компетентности:

 • добра комуникативност;
 • умения за работа в екип;
 • умения да анализира, обработва и обобщава документи стремеж към качество и отдаденост на работата;
 • инициативност и целенасоченост;
 • способност за работа в сътрудничество и за изграждане на добри работни взаимоотношения с маргинализирани общности и др.;
 • способност да мобилизира потенциала, да мотивира и ръководи други;
 • добри организационни умения, структуриран подход към изпълнение на задачите и

способност за подреждане по приоритети.

- добри административни умения

 Срок и вид на договора - трудов, срочен, в рамките на изпълнение на проект „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“.

  Необходими документи

 • заявление по образец (Приложение I);
 • мотивационно писмо;
 • автобиография;
 • ксерокопие на документи, удостоверяващи придобита образователна степен, както и документи удостоверяващи квалификациите, които притежава;
 • ксерокопие на документ, удостоверяващ наличие на професионален опит по специалността

Образци на документите могат да бъдат:

 • получени на място в Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ № 25 или
 • изтеглени от сайта на СНЦ „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък https://speckids.org/ , рубрика проекти.

Процедура по подбор:

 • Подбор по документи
 • Индивидуално събеседване

            Документи ще се приемат в деловодството на Сдружението (лично или чрез представител/куриер/поща) на адрес: гр. Казанлък, ул. Войнишка № 25 (Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Казанлък или бившата Община №2), адресирани към изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще за децата“, считано от 14. 06.2024 г. до 26. 06. 2024 г.   

Мястото и графикът за провеждане на събеседването, както и резултатите от индивидуалното събеседване, ще бъдат обявени на информационното табло на Комплекс за социални услуги за деца и семейства намиращ на ул. „Войнишка“ 25 , както и на електронната страница на Сдружение „Бъдеще за децата“.

 

 МАРИЯ ГИНЕВА

Ръководител на проект

„Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“