Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Конкурс за медиатор в детска къща - с. Горно Черковище

ОБЯВА
за длъжност: Медиатор

Сдружение „Бъдеще за децата“ обявява свободно работно място за длъжността Медиатор по Проект
№ BG05SFPR002-2.003-0107-C01, „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, финансиран по
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.
Лицето, заемащо обявената позиция, ще работи пряко с представители на уязвими групи; хора
в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. селски и
изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми,
създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация - висока безработица,
ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация,
пространствена изолация и др.

Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – начално / основно
- Езикови познание – турски език, ниво - минимум говоримо;
- Компютърна грамотност – начално ниво;
- Професионален опит и/или общ трудов стаж – 1 година организационен опит и
опит при работа с хора (не е задължително изискване).
Необходими компетентности:
- Умения за работа в екип;
- Умение за работа с хора, включително лица от уязвими групи и в риск;
- Комуникативни и организационни умения;
- Умения за работа под напрежение;
Срок и вид на договора - трудов, срочен, в рамките на изпълнение на проект „Бъдеще за
всяко дете в Община Казанлък“.
Необходими документи
 заявление по образец (Приложение I);
 автобиография;
 ксерокопие на документи, удостоверяващи придобита образователна степен, както и
документи удостоверяващи квалификациите, които притежава;
 ксерокопие на документ, удостоверяващ наличие на професионален опит по специалността
Образци на документите могат да бъдат:
 получени на място в Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ № 25
или
 изтеглени от сайта на СНЦ „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък https://speckids.org/ , рубрика
проекти.
Процедура по подбор:
 Подбор по документи
 Индивидуално събеседване
Документи ще се приемат в деловодството на Сдружението (лично или чрез
представител/куриер/поща) на адрес: гр. Казанлък, ул. Войнишка № 25 (Комплекс за социални
услуги за деца и семейства, гр. Казанлък или бившата Община №2), адресирани към изпълнителен
директор на Сдружение „Бъдеще за децата“, считано от 05.07.2024 г. до 12. 07. 2024 г.
Мястото и графикът за провеждане на събеседването, както и резултатите от
индивидуалното събеседване, ще бъдат обявени на информационното табло на Комплекс за
социални услуги за деца и семейства намиращ на ул. „Войнишка“ 25 , както и на електронната
страница на Сдружение „Бъдеще за децата“.

МАРИЯ ГИНЕВА
Ръководител на проект
„Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“