Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Бъдеще за децата партнира на община Казанлък в нов социален проект – „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“

Община Казанлък успешно кандидатства и получи одобрение за реализиране на интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“. Проектът има за цел работа за активно включване в икономическия и социален живот на уязвими групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

В рамките на три години екипът на Сдружение „Бъдеще за децата“ успя да създаде и развие работеща иновативна социална услуга в подкрепа на деца и семейства от рискови групи. Нарекохме я Детска къща. Това се случи благодарение на проект „Шанс за всяко дете – адаптиране и прилагане на програмата Сигурен старт в България“ по програма „Силата на семейството и общността“, финансирана от Фондация „Лале“ и Фондация „ОУК“ /от 2019 го 2022г./ До настоящият момент Детската къща работи като допълнителна услуга в подкрепа на Центъра за обществена подкрепа, който организацията управлява, а проектът на сдружението към Фондация „Лале“ приключи съвсем наскоро – 31.03.2022г.

Благодарение на интегрирания проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“, освен устойчивост на този общностен център в село Горно Черковище ще бъдат създадени още три такива „Къщи на семейството“ – в гр. Казанлък, гр. Крън, и с. Ръжена, в които ще се осигури социална и здравна подкрепа на общностите, чрез посещение и работа на място със социален работник, психолог, педагог, специалист здравни грижи, социален сътрудник, ромски медиатор. За изпълняване на дейностите  ще бъдат разкрити  15 нови временни работни места за специалисти и помощен персонал. 

За да споделим своя опит и пътя през, който сме преминали, организирахме въвеждащо обучение на новия и млад екип на Къщите и заетите лица в проекта. През изминалата седмица в рамките на два поредни дни, бяхме домакини на срещите с госпожа Мария Петкова, директор на Фондация „Лале“. Нейната задача, роля и гостуване в сдружение „Бъдеще за децата“ и Казанлък, бе да запознае екипа със същността и функцията на тези Къщички. Именно тя е човекът, който се бори толкова много, за да осигури финансиране и възможност, те да се случат в България. Госпожа Петкова разказа за пътя дотук с много вдъхновение, малко разочарование и завърши с много мотивиращи думи към участниците. Вярваме, че е успяла да им покаже каква всъщност е тяхната роля. Да, да работят, но и да успеят да достигнат до повече представители на целевите групи и да правят заедно малките крачки на промяната.

Какво предстои?!

През тази седмица екипът ще се запознае със системата на Закрила на детето, общинска стратегия, как действат координационните механизми на работа и взаимодействие между всички институции и структури, имащи отношение по закрилата на детето; ще научат повече за работата на социалните услуги на територията на община Казанлък. А на 20-ти април, сряда ще се проведе организирано посещение на Детската къща в с. Горно Черковище.

Как сдружение „Бъдеще за децата“ разви идеята на Детска къща?!

Представлява интегрирана услуга, която включва дейности за подкрепа от бременността на майката до 0 до 6-7 год. възраст на децата и семействата. Имат възможност да ползват безплатно залата за игра, за да се занимават с децата си, да се събират и осъждат теми, които ги вълнуват, да споделят със социалния сътрудник. Социален работник от ЦОП, консултира и подкрепя семействата по график и при заявка от групата. В къщата се извършват консултации по различни въпроси, попълване на документи, контакти с институции и др. Детската къща или Центърът е отворен/а за всички деца и родители без ограничение на религия, етнос и принадлежност, което създава условия за изграждане на приобщаваща среда, в която всеки се чувства приет. Същността на услугата е: подкрепа за насърчаване на физическото, социално, емоционално, познавателно и образователно развитие на децата подготовка за детска градина и училище); подобряване на умения и способности на деца и родители; подкрепа на семейството като общност. Подходът на социалния сътрудник е различен към семействата – насърчаващ, мотивиращ, подкрепящ, а не оценяващ и заповядващ. Има изградена доверителна връзка и споделянето е улеснено.

Средата е неформална, което предразполага за устойчивост в отношенията. Майките задават въпроси свързани с развитието на детето, посещават редовно личен лекар и едновременно с това е подобрена и хигиената в дома. Родителите стимулират развитието на децата си – учат се да си играят с тях, използват библиотеката на играчките. Периодично се провеждат консултации с психолог от ЦОП и се провеждат групови сесии и занимания. В къщата се празнуват всички празници, които са подадени от посетителите – национални празници и обичай, Коледа, рождени дни. Кметът на село Горно Черковище, неговият екип, съдействат на специалистите от ЦОП и социалният сътрудник в Детската къща. Съдействат и се отзовават на подадени сигнали. Като партньори на Центъра сме привлекли учители, възпитатели и граждани. За изминалата година Детската къща и специалистите на ЦОП Казанлък са подкрепили над 60 семейства от общността и населеното място – с. Горно Черковище, община Казанлък.

В началото на месец юли 2020 година, в сградата, където се помещава Центърът в Горно Черковище беше открит филиал на Детска млечна кухня – Казанлък. Съвместно със Сдружение „Бъдеще за децата“ Община Казанлък – партньор по проекта, обновиха помещението в сградата на бившата детска ясла в селото. Така бяха създадени условия родителите да могат всеки ден да получават разнообразна и здравословна храна за своите деца до 3-годишна възраст. Облекченията за младите семейства и задържането им в региона чрез осигуряване на здравословна жизнена среда е сред основните приоритети в политиките на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова и нейния екип.

За изпълнение на дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“ е назначен необходимия специализиран персонал. За организиране на дейностите и координиране на ангажиментите между партниращите си организации е определен екип за управление на проекта. Община Казанлък, като Бенефициент по проекта, работи със своите партньори ежедневно, за да постигне максимална ефективност по поставените цели.

Проектът е финансово подкрепен от две оперативни програми. Договорено е финансиране в размер 1 555 364,20 лв., от които 1 198 848,43 лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 356 515,77 лева от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Повече за проекта:   https://www.kazanlak.bg/page-11068.html

Ще споделяме новини и информация за дейностите, работата и нашата роля в интегрирания проект в нашите официални канали – сайт, страница в социалната мрежа Facebook и mailingNews.